پژوهنده, مقصود

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

[ 1 ] - اثر تنش شوری بر بیان نسبی ژن های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم گوجه‌فرنگی

تنش شوری یکی از محدودیت کشت گوجه فرنگی است و شناسایی ارقام مقاوم آن نیازمند بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی و مولکولی است. بررسی صفت مولکولی میزان بیان نسبی ژن کاتالاز (Catalase: CAT1) و آسکوربات­پراکسیداز (Ascorbate Peroxidase: APX1) در دو رقم فلات سی­اچ ((CH-Falat و ریوگراند­اس (Rio Grande S) گیاه گوجه­ فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تیمارهای شوری در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. ت...

[ 2 ] - مروری بر مهندسی ژنتیک سیب زمینی تاکنون

سیب زمینی با نام علمی  Solanum tuberosom گیاهی یکساله از خانواده  Solanaceae و یکی از گیاهان مهم زراعی و غذایی می باشد. این مقاله مروری است بر تحقیقات مهندسی ژنتیک که روی این محصول از قدیم تاکنون صورت گرفته است. گیاهان مختلف تراریخته سیب زمینی که به منظور بهبود ویژگی های زراعی و سازگاری آن به محیط، ایجاد مقاومت نسبت به تنشهای زیستی و غیر زیستی، ایجاد مقاومت نسبت به پاتوژنهای قارچی و باکتریایی و...

[ 3 ] - ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

[ 4 ] - تاثیر ژن rolC در گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus)

پروانش (Catharanthus roseus) از مهم­ترین گیاهان دارویی بوده و دارای آلکالوئید­های بسیار مهم از جمله وین­بلاستین و وین­کریستین می­باشد که در درمان انواع سرطان­ها کاربرد دارد. با توجه به اهمیت و نقش ژنهای پلاستیسیتی مثل rolC در بیوسنتز آلکالوئیدها، در این پژوهش به بررسی بهبود ریشه دهی و القای ریشه در گیاه دارویی پروانش  به کمک این ژن پرداخته شد. برای این منظور بذرهای این گیاه، استریل شده و در شرا...

[ 5 ] - دخالت متالوپروتئین MSD1 در مکانیسم مقاومت به شوری بوسیله میانکنش با SOS3

در بین تنش­های مختلف، تنش شوری تهدید بزرگی برای گیاه محسوب می­شود و مطالعه مکانیسم تحمل شوری در گیاه حائز اهمیت است. در یکی از مسیرهای تحمل شوری در گیاه مدل آرابیدوپسیس، پروتئین Salt Overly Sensitive3 (SOS3) که یک حسگر یونهای کلسیم و آغازگر مسیر تحمل شوری است با تشکیل کمپلکس SOS3-SOS2 موجب فعال سازی فرایندهای مختلف به منظور تحمل شوری می­شود. از سوی دیگر، رادیکال­های سوپراکسید که در تنش­های مختل...

[ 6 ] - روش ارزیابی فعالیت مهارکننده های خاموشی ژن در گیاه با استفاده از دو پروتئین از ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV)

مهارکننده­ های RNA Silencing در گیاهان، جانوران و بیشتر ویروس­های بیماری­زای گیاهی به خوبی توصیف شده­اند و نیز شیوه شناسایی فعالیت مهارکنندگی خاموشی ژن یک پروتئین در سیستم گیاهی راه اندازی شده است. ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) Grapevine fanleaf virus  یکی از شایع­ترین ویروس­های شناخته شده مو در سراسر دنیا است که تا 80 درصد خسارت می­زند. این ویروس دوپیکره­ای با ژنوم RNA تک رشته­ای در جنس Nepoviru...

[ 7 ] - شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن FLC در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر

آغاز گلدهی در گیاهان توسط عوامل مختلفی از قبیل طول دوره نوری، دوره سرما، هورمون ها و عوامل اپی ژنتیک کنترل می شود. یک مسیر مهم در این فرآیند، کنترل اپی ژنتیکی ژن FLC است که بیان آن موجب مهار گلدهی میگردد. حذف گروههای استیل از روی هیستون های ژن FLC توسط پروتئینMSI4 باعث توقف بیان FLC شده و بنابراین، گلدهی آغاز میشود. با این حال، مکانیسم عمل این پروتئین هنوز تا حدود زیادی ناشناخته است. در این تح...

[ 8 ] - بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ریزنمونه‌های متفاوت (بنه، برگ، بخش انتهایی برگ...

[ 9 ] - القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

ویروس‌های گیاهی از عوامل محدود کننده در کشاورزی به شمار می‌روند. تاکنون 63 عامل ویروسی آلوده کننده مو در دنیا شناسایی شده است که یکی از مخربترین آنها ویروس برگ بادبزنی مو (Grape Fan Leaf Virus: GFLV) می باشد. برای کنترل ویروسها از روش‌های سنتی مثل تناوب گیاهی، تشخیص زودهنگام و حذف گیاهان آلوده، ریشه کنی گیاهان منبع آلودگی، حفاظت تقاطعی، اصلاح برای مقاومت و کنترل شیمیایی ناقلین آنها استفاده شده ...

[ 10 ] - The optimization of gene transfer to tomato and the study of expression possibility of salt-tolerance gene (SOS3)

One of the main strategies to improve plant tolerance is the expression of stress-induced genes, which play a significant role in the ionic balance of plants. SOS3 is one of the important components of SOS-regulated ionic homeostasis pathway. Therefore, the expression of this gene could be an important step towards producing salt-resistant plants. In this work, we have transformed tomato (Solan...