مینا کاظمیان روحی

کارشناسی ارشد سلولی تکوین گیاهی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منبع اوره (در سه سطح 0، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و میزان پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین دانه آن، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سال 1393 در شهرستان بابل انجام گرفت. همچنین بررسی کمی و کیفی پروتئین به ترتیب به روش برادفورد و SDS-PAGE انجام شد. کاربرد کود نیتروژن بر صفاتی چون ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تع...

[ 2 ] - جوانه زنی دانه و تغییرات‌ آناتومی گیاه کنجد تحت تاثیر نانو‌ذرات نقره

کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی، صنعتی و دارویی جهان است که از زمانهای دور در بیشتر نقاط ایران کشت میشده است. با توجه به اهمیت ترویج و توسعه کشت نباتات روغندار از جمله گیاه کنجد و با توجه به اینکه پرسشهای بی پاسخ زیادی در مورد اثرات نانوذرات بر محیط زیست و کشاورزی وجود دارد و از آنجایی که بکارگیری نانونقره در صنعت بیشتر از دیگر نانوذرات مشخص شده است، غلظتهای مختلف نانوذرات نقره بر فاکتورهای...

[ 3 ] - بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منبع اوره (در سه سطح 0، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و میزان پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین دانه آن، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سال 1393 در شهرستان بابل انجام گرفت. همچنین بررسی کمی و کیفی پروتئین به ترتیب به روش برادفورد و SDS-PAGE انجام شد. کاربرد کود نیتروژن بر صفاتی چون ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تع...

[ 4 ] - بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منبع اوره (در سه سطح 0، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و میزان پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین دانه آن، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سال 1393 در شهرستان بابل انجام گرفت. همچنین بررسی کمی و کیفی پروتئین به ترتیب به روش برادفورد و SDS-PAGE انجام شد. کاربرد کود نیتروژن بر صفاتی چون ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تع...

[ 5 ] - بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منبع اوره (در سه سطح 0، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و میزان پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین دانه آن، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سال 1393 در شهرستان بابل انجام گرفت. همچنین بررسی کمی و کیفی پروتئین به ترتیب به روش برادفورد و SDS-PAGE انجام شد. کاربرد کود نیتروژن بر صفاتی چون ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تع...

[ 6 ] - بررسی بافت شناختی و سیتوشیمیایی مراحل مختلف رویانزایی گیاه قیچ

شکل‌گیری دانه یکی از مراحل مهم تولید مثل در گیاهان دانه‌دار به شمار می‌رود. در این پژوهش بررسی تکوین تخمک، اندوسپرم و رویان زایی گیاه قیچ با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپی مدنظر قرار گرفته است. نمونه‌ها از مراحل مختلف نموی جمع‌آوری و تثبیت گردیدند، نمونه‌های تثبیت‌شده با روش-های رنگ‌آمیزی مختلف هیستولوژیکی و سیتوشیمیایی مطالعه شدند. مشاهدات اولیه نشان داد که تخمک از نوع واژگون و دو پوسته‌ای اس...

[ 7 ] - The optimization of gene transfer to tomato and the study of expression possibility of salt-tolerance gene (SOS3)

One of the main strategies to improve plant tolerance is the expression of stress-induced genes, which play a significant role in the ionic balance of plants. SOS3 is one of the important components of SOS-regulated ionic homeostasis pathway. Therefore, the expression of this gene could be an important step towards producing salt-resistant plants. In this work, we have transformed tomato (Solan...