سید رضا مصطفی نژاد

عضو هیئت علمی- مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

[ 1 ] - بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس (Lindl (Douglas ex D. Don) Abies grandis) در جنگلهای شمال کشور(مطالعه موردی: پیسه سون اسالم و صفا رود رامسر)

چکیدهآبیس Grand fir) ) یکی از سوزنی‌برگان مهم صنعتی و سریع‌الرشد می‌باشد که در اروپا به صورت کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سال 1385بذر آبیس گرندیس شامل دو پروونانس پایین بند و میان بند از کشور آلمان وارد و در نهالستان پیسه سون اسالم در کرت ها (بستر زمینی)کشت گردید. در سال دوم نهال های تولید شده از بستر کاشت به گلدانهای پلاستیکی منتقل و بازکشت شدند. سالانه دو بار قطر یقه و ارتفاع ...

[ 2 ] - سازگاری چهار گونه سوزنی‌برگ خانواده کاج‌ها در حاشیه جنگل پایین‌بند چمستان نور

بررسی سازگاری گونه‌های غیربومی در موطن جدید، امری ضروری پیش از کاشت گسترده آنها در هر کشوری است. به‌منظور بررسی روند رشد و بقاء چهار گونه درختی از خانواده کاج شامل Pinus pinea، Pinus ponderosa، Picea abies و Abies alba، هر کدام در کرتی (plot) به مساحت 1600 مترمربع به تعداد 121 اصله نهال (11×11) به فاصله کاشت 4×4 متر در سال 1362 در عرصه جلگه‌ای ایستگاه تحقیقاتی چمستان- نور در استان مازندران کاشت...

[ 3 ] - بررسی سازگاری کاج رادیاتا و الیوتی در چمستان نور

به‌منظور مقایسه سازگاری و رشد دو گونه کاج، نهالهای PinuselliottiiوP. radiata  به‌صورت گروهی در سطح 7500 مترمربع در اسفند ماه 1374 در عرصه چمستان نور کاشته شدند. پس از پایان فصل رشد، علاوه بر تعیین درصد زنده‌مانی، اندازه‌گیری کمی (قطر، ارتفاع) به‌مدت پنج سال انجام گرفت. بعد در سن 10سالگی نیز مشخصه‌های کمی و کیفی اندازه‌گیری شدند. مقایسه دو توده پس از جمع‌آوری داده‌ها با آزمون T-test در محیط SPSS...

[ 4 ] - Environmental Effects of Skidder Traffic and Skidding Directions on Forest Soil Compaction and the Regeneration Establishment Condition in Choob-e- Farim Forests

 Forest soil compaction influenced by the use of skidders machineries, its power and weight, then causes changes on specific physical characteristics of soil. In most of the investigations, the negative effects of skidder traffic is reduction in growth of trees. The aim of this research was investigating the effects of number of skidder traffic in different skidding direction (uphill and downhi...