بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس (Lindl (Douglas ex D. Don) Abies grandis) در جنگلهای شمال کشور(مطالعه موردی: پیسه سون اسالم و صفا رود رامسر)

نویسندگان

  • هاشم کنشلو عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
چکیده مقاله:

چکیدهآبیس Grand fir) ) یکی از سوزنی‌برگان مهم صنعتی و سریع‌الرشد می‌باشد که در اروپا به صورت کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سال 1385بذر آبیس گرندیس شامل دو پروونانس پایین بند و میان بند از کشور آلمان وارد و در نهالستان پیسه سون اسالم در کرت ها (بستر زمینی)کشت گردید. در سال دوم نهال های تولید شده از بستر کاشت به گلدانهای پلاستیکی منتقل و بازکشت شدند. سالانه دو بار قطر یقه و ارتفاع نهال ها و زنده مانی اندازه‌گیری و برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده، برای منشاء پایین‌بند، درصد سبز شدن بذر 17 و میزان تلفات آن در دو سال اول 8/7 درصد و برای بذر با منشاء میان‌بند، درصد سبز شدن 72 و میزان تلفات، 3/6 درصد بوده است. در مجموع حداقل قطر یقه 5/1 و حداکثر 5/8 میلی‌متر، حداقل ارتفاع نهال 11 و حداکثر 43 سانتی‌متر بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که رویش قطری یقه و ارتفاع در زمانهای مختلف در مرحله تولید نهال در نهالستان در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده است. در سال سوم کاشت نهال ها در عرصه جنگل با سه تیمار (فاصله کاشت) و در سه تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی به مرحله اجراء در آمد، در مقایسه میانگین‌های قطر یقه و ارتفاع، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد که دلیل آن را می‌توان شروع نشدن رقابت بین نهالهای کاشته شده در تیمارهای فاصله کاشت دانست.واژه های کلیدی: Abies grandis، سازگاری، تراکم کاشت، گیلان، مازندران

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر شرایط رویشگاهی برروی برخی مقاومت های مکانیکی Picea abies در دو منطقه پیسه سون و سیاهکل گیلان

در این بررسی به منظور رسیدن به دقت کافی، عوامل کمی و کیفی در هر دو منطقه جنگلداری شده با گونه Piceaabies از روش آماربرداری صد در صد استفاده گردید و به منظور بررسی کیفیت چوب، طول الیاف، وزن مخصوص و خواص مکانیکی در دو نقطه پیسه سون در ارتفاع 1450 متری (غرب) و سیاهکل در ارتفاع 650 متری (شرق) چهار اصله از قطورترین درختان قطع گردید. در کل با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری قطر، ارتفاع، متوسط رویش ...

متن کامل

بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب درخت نوئل (پیسه آ آبیس)

از دو اصله درخت 22 ساله پیسه آ آبیس (Picea abies) از منطقه پیسه سون اسالم استان گیلان نمونه برداری شده است. میانگین جرم ویژه نسبی خشک و بحرانی این درختان 0.334 و 0.306 اندازه گیری شده است. میانگین طول تراکئیدها، قطر تراکئیدها، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره تراکئیدها به ترتیب 3.07 میلیمتر، 44.67 میکرون، 36.29میکرون و 4.19 میکرون بدست آمدند. ضریب لاغری الیاف این درخت 68.72 و ضریب نرمش و ضریب رانک...

متن کامل

Phytochemical and antioxidant-related investigations on bark of Abies spectabilis (D. Don) Spach. from Nepal.

The bark of several coniferous species, a waste product of the timber industry, contains significant amounts of natural antioxidants. In our ongoing studies of Nepalese medicinal plants, we examined the bark from Abies spectabilis as the starting material for extracting antioxidant compounds. In vitro antioxidant activity evaluated by means of three antioxidant methods, namely 2,2-diphenyl-1-pi...

متن کامل

Tree age and tree species shape positive and negative interactions in a montane meadow

Few studies have considered how interactions between woody and herbaceous species change in direction or magnitude over time or with traits of the dominant woody species. We used a chronosequence approach to explore these interactions in a montane meadow in which Pinus contorta Dougl. ex Loud. and Abies grandis (Dougl. ex. D. Don) Lindl. have established gradually over a period of >70 years. Ef...

متن کامل

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

به استناد آثار تاریخی و جغرافیایی بر جای مانده از گذشته های دور، سرزمین ایران یکی از مناطق سرسبز جهان بوده است. تغییرات جغرافیایی، دخالت انسان و بی توجهی به عوامل طبیعی و انسانی، تخریب از سوی دولتها، انهدام و تخریب مناطق گسترده ای از این سرزمین را ببار آورده است. در این مقاله ضمن اشاره ای به مدارک تاریخی، به جریان تخریب جنگلها در قرن اخیر که تا حدودی مستند به آثار و اطلاعات و گزارشهای علمی تر و...

متن کامل

تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم (گیلان)

خواص مکانیکی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم گیلان با رعایت استاندارد ASTM آیین نامه D143-83 در مورد نمونه های تهیه شده از دو ارتفاع 700 و 1200 متری در منطقه شفارود گیلان در دو حالت سبز و خشک (خشک شده در هوای آزاد) اندازه گیری شدند و برای تعیین تاثیر عوامل رطوبت، جهات جغرافیایی، ارتفاع تنه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  264- 272

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023