مهدی محمودصالحی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

[ 1 ] - چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای مهم در کسب و کاراست. سهم فناوری اطلاعات در سازمان به خصوص در بخش طراحی، تامین و تولید غیر قابلانکار بوده و نیاز به بررسی و اندازه­گیری ارزش کسب و کار فناوریاطلاعات را دوچندان می­کند. این تحقیق با هدف تدوین چارچوب علمی جهت تعیین و سنجشارزش کسب و کار فناوری اطلاعات انجام گردید و تمرکز آن یافتن مبنای تئوریک جهتتبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب و کار و اندازه­گیری...

[ 2 ] - به‌کارگیری روش هزینه‌‌‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌‌‌مبنا به‌منظور رتبه‌بندی مشتریان سودآور

درک سودآوری مشتری و حفظ مشتریان سودآور، هسته اصلی فعالیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری و بخش مهمی از رشد یک کسب‌و‌کار موفق است؛ بنابراین، هدف از انجام این تحقیق ارائه چارچوبی برای اندازه‌گیری سودآوری مشتریان، بخش‌بندی آن‌ها بر مبنای ارزشی که برای سازمان دارند و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس اولویت‌های حفظ مشتری در سازمان است. بدین منظور از تحلیل سودآوری مشتری بر مبنای هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌مبن...