مرضیه کشاورز

دانشگاه پیام نور

[ 1 ] - چالش‌های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس

اقلیم در حال تغییر است و پیش‌بینی‌های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در آینده می‌باشد. در­صورتی‌که کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد. نظام‌های ترویجی می‌توانند نقش به­سزایی در افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند. لذا، ...

[ 2 ] - بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن

کارآفرینی، راهکاری مناسب برای دستیابی به توسعة اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌شمار می‌رود. قصد کارآفرینی نیز پیش‌درآمد رفتارکارآفرینانه قلمداد شده است. برای کسب شناختی جامع از قصد کارآفرینی دانشجویان و سازه‌های اثرگذار بر آن، قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور مطالعه شد. در این راستا، تلفیقی از نظریه‌های رفتار برنامه‌ریزی‌شده، رویداد کارآفرینی و مدل دیویدسون به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر هد...

[ 3 ] - واکاوی میزان انطباق راهبردهای مدیریت کشاورزی با تغییر اقلیم: مطالعه موردی استان فارس

بخش کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر دارد اما تغییر اقلیم، این بخش را با چالشی اساسی مواجه ساخته است. پیش‌بینی‌ها نیز نشانگر تشدید روند تغییر اقلیم در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است؛ بنابراین افزایش ظرفیت سازگاری و رویکرد به راهبردهای کاهنده تغییر اقلیم ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق راهبردهای مدیریت کشاورزی با تغییر اقلیم و شناخت موانع انطباق راهبردها با کشاورزی...

[ 4 ] - واکاوی تعیین‌کننده‌ها و پیشران‌های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران با رویکرد فراتحلیل

افزایش بحران‌های زیست‌محیطی، فقر، بیکاری و مهاجرت، توسعه کارآفرینی روستایی را ضروری ساخته است. لذا این پژوهش با هدف واکاوی تعیین‌کننده‌های کارآفرینی روستایی و پیشران‌های توسعه این نوع کارآفرینی انجام شده است. به‌منظور شناسایی عوامل تعیین‌کننده‌ کارآفرینی روستایی نسبت به فراتحلیل 34 مقاله منتشر شده تا انتهای سال 1395 اقدام شد. پیشران‌های توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نیز از طریق مرور ساختار‌ی...

[ 5 ] - Assess the compatibility of family farmers in times of drought: Drudframan district in the County of Kermanshah

Different countries have been affected harmfully by drought as a natural hazard affected by harmfully. Iran has been subjected by consequences of harmful drought consequences. It is argued that rural households due to their high level of dependency on agricultural economy are not well equipped to deal with this multi-dementia phenomenon. This study aims to evaluate the degree of the rural house...

[ 6 ] - Investigating food security and food waste control of farm families under drought (A case of Kherameh County)

Introduction For decades, various policy initiatives have been planned to achieve food security. However, the number of malnourished people is growing, especially in rural areas of developing countries. Due to the increase of extreme weather events, such as droughts, and significant depletion of water resources, achieving food security is not an easy task. Therefore, an investigation of rural...

نویسندگان همکار