تیمور رستمی شاهراجی

دانشیار، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

[ 1 ] - بررسی علل مرگ نونهال‌های سوزنی‌برگ در نهالستان لاکان

بوته‌میری یا Damping off از بیماریهای شایع نهالستانهای جنگلی می­باشد که همه ­ساله خسارتهای زیادی را به نهالستانها وارد می­کند. از آن جا که کاهش این خسارتها مبتنی بر شناخت عوامل بیماریزا و سپس کنترل آنها می‌باشد، بازدیدهایی طی سالهای 1384 و 1385 از نهالستان لاکان به­عمل آمد. نهالهای بیمار پس از جمع­آوری و انتقال به آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند که عوامل بیماری­زای بدست آمده بعد از انجام آزمای...

[ 2 ] - مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده (Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوب...

[ 3 ] - بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان

تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بلندمازو از گونه‌های تجاری جنگل‌های خزری است که گسترة پراکنش به نسبت وسیعی دارد؛ ازاین‌رو انتخاب پروونانس‌‌های برتر برای برنامه‌های جنگلکاری دارای اهمیت زیادی است. به همین منظور بذرهای بلند‌مازو از نه منطقه در نواحی جنگلی استان گیلان جمع‌آوری و در خزانه کشت شد. نهال‌های تولید‌شده در قالب طرح آماری بلوک ...

[ 4 ] - بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های بازفت استان چهار محال و بختیاری

گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در زاگرس مرکزی پراکنش فراوانی دارد و گونه غالب این ناحیه محسوب می‌شود. با توجه به حجم تخریب بالا و اهمیت حفاظت این جنگل‌ها، بررسی و آگاهی از ساختار و وضعیت این جنگل‌ها از لحاظ کمی و کیفی امری ضروری است. این مطالعه به‌منظور بررسی وضعیت جنگل‌های بلوط ایرانی از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی در بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری صورت گ...