یعقوب ایرانمنش

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

[ 1 ] - به‌کارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

زمینه و هدف: برآورد دقیق زی­توده جنگلی با هدف بررسی توان جنگل‌ها در ترسیب کربن اتمسفری از مسایل بسیار مهم در مدیریت جنگل‌هاست. پژوهش حاضر به‌منظور برآورد زی­توده درختان تک­پایه بلوط ایرانی با استفاده از روش­ غیرمخرب فتوگرامتری زمینی صورت گرفت. روش بررسی: در این تحقیق که در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد، ابتدا 32 درخت تک پایه بلوط ایرانی در طبقه‌های قطری مختلف انتخاب و از هر درخت دو عکس در ج...

[ 2 ] - بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه‌ی موردی؛ شهرستان لردگان)

سابقه و هدف: ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه‌های مختلف درختی عوامل مهمی جهت تعیین، شناخت و کاربرد آنها می باشد. گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از خانواده Fagacea، مهم‌ترین و فراوانترین گونه درختی جنگل‌های زاگرس در استان‌های غرب و جنوب غربی کشور می‌باشد که ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق، برخی از خصوصیات ذکر شده ...

[ 3 ] - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب‌های مهم استان چهارمحال‌و‌بختیاری

تالاب‌ها ازجمله اکوسیستم‌های حیاتی هستند که پوشش گیاهی ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند و ازاین‌رو، مطالعۀ فلوریستیک آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تعیین شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب‌های مهم استان چهارمحال‌و‌بختیاری انجام شد؛ به‌این منظور، نمونه‌های گیاهی چهار تالاب مهم استان (چغاخور، گندمان، سولقان و علی‌آباد) در سال‌های 1394 و 1395 و طی فصل‌های رویشی مختلف بر...

[ 4 ] - تأثیرکاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن خاک

تغییر کاربری یکی از مهم‌ترین عامل‌هایی است که حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر اکوسیستم به‌طور طبیعی حفظ شود، پایداری خاک تأمین خواهد شد. پژوهش پیش‌رو به‌منظور بررسی اثر کاربری‌های مختلف اراضی بر توان ترسیب کربن خاک در منطقه چهارطاق اردل استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. شش کاربری مختلف شامل جنگل قرق‌شده، جنگل طبیعی، جنگل تخریب‌شده، باغ، مرتع و کشاورزی انتخاب شدند و در...

[ 5 ] - اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

ترسیب کربن اتمسفری در اندام‌های گیاهی و خاک‌های زیر آنها از سازوکارهای مقابله با بحران گرمایش زمین است. این مطالعه به‌منظور بررسی ترسیب کربن در ساختار زی‌توده و خاک تحت کشت صنوبر کبوده (Populous alba L.) در فواصل کشت مختلف در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ابتدا چهار قطعه یک‌هکتاری صنوبرکاری‌شده با کبوده با سن یکسان (10 ساله) و با فواصل کاشت مختلف (0/5×0/5، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) در شرایط مشاب...

[ 6 ] - بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

بنه (Pistachia atlantica Desf.) یکی از گونه‌های درختی باارزش اکولوژیک در زاگرس است که به‌دلیل ارزش اقتصادی، نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک دارد. تولید دانه روغنی و امکان استخراج روغن از بذر یکی از مزیت‌های اقتصادی این گونه محسوب می‌شود. پژوهش پیش‌رو به‌منظور تعیین درصد روغن بذر درختان بنه در طبقات قطری مختلف ومعرفی ترکیبات شیمیائی به‌ویژه اسیدهای چرب روغن در جنگل‌های قلعه‌مدرسه لردگان در ا...

[ 7 ] - تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری

روابط بین پوشش گیاهی و عامل­ های محیطی به شناخت عامل‌های مؤثر بر رشد و استقرار گونه ­های گیاهی و همچنین شناسایی رویشگاه ­ها کمک می­کند. یکی از گونه ­های درختچه ­ای جنگلی استان چهارمحال و بختیاری گونه زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) است. تاکنون پژوهشی در مورد ویژگی­های اکولوژیکی و محدوده پراکنش این گونه در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش پس از جنگل‌گردشی و بررسی مقدماتی، مناطق روی...

[ 8 ] - بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری

بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) یکی از گونه‌های ارزشمند بوم‌سازگان جنگلی کشور و از مهمترین و فراوانترین گونه‌های درختی موجود در جنگل‌های زاگرس است.این پژوهش با هدف آگاهی از ارزش تغذیه­ ای روغن استخراج شده از میوه این گونه و امکان تولید آن، در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. برای این منظور در منطقه جنگلی به وسعت 10000 هکتار تعداد 68 قطعه‌نمونه 10 آری انتخاب و مشخصه­ های کمی پایه­ های بلو...

[ 9 ] - زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

اندازه‌گیری زی‌توده درختی یک شاخص بسیار مهم برای ارزش‌گذاری فرآیندهای اقتصادی و بوم‌شناختی مانند چرخه عناصر غذایی، تولید جنگل و ذخیره سوختی محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف اندازه‌گیری مقدار زی‌توده و اندوخته کربن روی‌زمینی در دو فرم رویشی بلوط ‌ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. به این منظور قطعات‌نمونه آماربرداری یک‌هکتاری تعیین و به‌صورت منظم- تصادفی پیاده ...

[ 10 ] - روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

اندوخته شدن کربن در زیتوده گیاهی ساده‌ترین و به لحاظ اقتصادی عملی­ترین راهکار برای کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفری است. تحقیق حاضر در مورد چهار گونه صنوبر کاشته­شده در ایستگاه تحقیقات صنوبر بلداجی واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. این چهار گونه شامل دو گونه بومی استان یعنی Populus alba وP. nigraو دو هیبریدP. alba × P. euphraticaوP. euphratica × P. alba هستند. نمونه­برداری از درختان به ...

[ 11 ] - معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

ترسیب کربن به‌عنوان یکی از مهمترین مزایای درختان در اکوسیستم‌های جنگلی بوده که در اندام‌های مختلف آنها ازجمله بذر انجام می‌شود. اختصاص کربن در اندام‌های مختلف به‌عنوان یک فرایند کلیدی در چرخة کربن محسوب می‌شود. مقدار کربن موجود در هر اندام، زمان باقی ماندن کربن در اکوسیستم و چرخة کربن آن را تعیین می‌کند. بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) در جنگلهای زاگرس از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. علاوه...

[ 12 ] - بررسی نیاز رویشگاهی گونه بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه کره‌بس، استان چهارمحال و بختیاری)

بادامک جزء گونه‌های با اهمیت و از ذخایر درختان و درختچه‌های ایران محسوب می‌شود. عدم شناخت کافی از این گونه مانع جدی در احیاء رویشگاههای تخریب یافته آن و برنامه‌ریزی به‌منظور مدیریت بهینه رویشگاههای موجود خواهد بود. بر این اساس آگاهی از نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه‌های کمی و کیفی آن می‌تواند کمک شایانی برای استفاده مناسب از این گونه به‌همراه داشته باشد. به‌منظور اجرای این تحقیق پس از جنگ...

[ 13 ] - مقایسة جنگلکاری بادام کوهی در دو دامنة شمالی و جنوبی جنگلهای تخریب یافته استان‌ چهارمحال و بختیاری

با توجه به روند فزاینده تخریب جنگلها تلاش و جدیت در فرآیند جنگلکاری مصنوعی و یا کمک به تجدید حیات طبیعی و غنی سازی جنگلهای موجود می‌تواند به‌عنوان یک راهکار عملی به منظور حفظ این میراث گرانقدر مدنظر قرار گیرد. یکی از وسیعترین مناطق رویشی کشور منطقه زاگرس است که استفاده از گونه‌های بومی به منظور احیاء و غنی سازی جنگلها یکی از پایدارترین و مناسبترین روشها جهت افزایش سطح کمی و کیفی این جنگلها به‌ش...

[ 14 ] - بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

این تحقیق به منظور بررسی نقش مطالعات آنزیمی جهت انجام بررسیهای اکولوژیکی و فیزیوژنتیکی در برنامه‌ریزی مدیریت و احیا توده‌های بارانک، در محدوده جنگلی شرکت سهامی بهره‌برداری چوب فریم، در دو رویشگاه سنگده (ارتفاع 1800-1700 متر از سطح دریا) و اشک (ارتفاع 2350-2200 متر از سطح دریا) صورت گرفته است. ابتدا پایه‌های بارانک موجود در دو منطقه شناسایی شده و در دو گروه با مورفولوژی مناسب و با مورفولوژی نامن...

[ 15 ] - توان جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید بذر بنه و اثر اقتصادی آن بر زندگی جنگل نشینان

یکی از روشهای حفظ و احیای منابع جنگلی، دستیابی و معرفی توان جنگلها در زمینه های تولیدی، بخصوص محصولات فرعی است. در میان گونه های درختی و درختچه ای زاگرس، بنه به دلیل خصوصیات ویژه، به خصوص در زمینه تولید سقز و بذر، از اهمیت بالائی برخوردار است و در برخی از مناطق جنگلی زاگرس از آنها به شیوه صنعتی بهره برداری و فرآوری می‌گردد. خصوصیت ویژه این گونه درتولید بذر ، که مورد توجه برخی از صنایع نظیر تولی...

[ 16 ] - بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری

تولید هیبریدهای گیاهی به‎منظور افزایش عملکرد در واحد سطح و در نهایت استفادة حداکثر از ظرفیت منابع موجود همواره مورد توجه کشورهای مختلف جهان می‌باشد. از آنجایی که تحمل گونه‌های مختلف در برابر شرایط اقلیمی یکسان نیست و میزان تحمل آنها در برابر شرایط اقلیمی به توانمندی ژنتیکی گیاهان و میزان تأثیر متقابل آنها با محیط بستگی دارد، در برخی از گونه‌های جنس صنوبر با انجام برنامه‌های اصلاحی می‌توان ظرفیت...

[ 17 ] - بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی

به منظور استفاده از توانمندی‌‌های گردوی ایرانی، از جنبه‌های مختلف به‌ویژه اصلاح ژنتیکی آن، این تحقیق در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. بدین منظور، ابتدا درختان پدری و مادری با خصوصیات مورفولوژیک متفاوت انتخاب گردیدند. سپس با پوشاندن گل‌های ماده و جمع‌آوری دانه‌های گرده از پایه‌های مورد مطالعه، با فرا رسیدن شرایط مساعد لقاح، اقدام به انجام تلاقی گردید. پس از آن بذرهای حاصل از تلاقی در فصل رس...

[ 18 ] - بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

رفتار گیاهان ارتباط ویژه‌ای با فعالیت آنزیم پراکسیداز دارد. این آنزیم به‌عنوان یک شاخص مناسب جهت بررسی چگونگی تاثیرات عوامل زیست‌محیطی بر روی فیزیولوژی گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق با هدف بررسی نقش و فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام‌های مختلف گونه بارانک ((L.) Crantz Sorbus torminalis) در منطقه جنگلی فریم استان مازندران انجام شد. تعداد 40 پایه درخت بارانک انتخاب گردیده و متعاقبا اقد...

[ 19 ] - مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی

بلوط ایرانی، پسته وحشی و بادام کوهی سه گونه از مهمترین گونه‌‌های جنگلی غرب کشور بوده که به‌عنوان گونه‌های اصلی در جنگل‌های زاگرس پراکنش دارند. میوه این گونه‌ها دارای روغن قابل توجه با خواص تغذیه‌ای مناسب بوده که آشنایی با آن می‌تواند نقش مهمی در اقتصادی کردن جنگل ایفاء کند. این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه ساختار روغن استخراج شده از میوه این سه گونه انجام شد.این تحقیق بر روی میوه بلوط ‌ایرانی، پ...

[ 20 ] - مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده (Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوب...

[ 21 ] - سنجش عناصر سنگین در برگ درختان سالم و خشکیدۀ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در منطقۀ جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری

پدیدۀ زوال بلوط در جنگل‌های زاگرس، سطح گسترده‌ای را متأثر کرده است. آلاینده‌های موجود در گردوغبار، از مهم‌ترین عامل‌های زوال گونه‌های جنگلی زاگرس اعلام شده‌اند. در این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر گردوغبار بر زوال درختان بلوط (Quercus brantii Lindl.)، در ابتدای بهار 1395، شش تلۀ رسوب‌گیر در منطقۀ هلن نصب و در پاییز، نمونه‌های گردوغبار از تله‌ها جمع‌آوری و پس از توزین، مقدار عناصر سنگین موجود در آ...

[ 22 ] - شناسایی و معرفی عناصر معدنی و ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گونه درختچه ای زرد کیش (L. Cionura erecta) (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی چهارطاق -استان چهارمحال و بختیاری)

Herbal Medicines are valuable natural resources that nowadays absorbed the attention of developed countries. Also this plants are using as raw materials to produce Low-risk and potent drugs for humans. One of these valuable species is the Cionura erecta shrub, distributed in a limited area of our country. The aim of this study is investigating the chemical composition of the essential oil of th...

[ 23 ] - مقایسه اثر متغیرهای مورفولوژیکی، ارتفاع از سطح دریا و جنس درخت بر تولید سقز بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های استان چهار محال و بختیاری

این پژوهش با هدف بررسی برخی متغیرهای تأثیرگذار بر مقدار تولید محصول سقز در جنگل­های استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. به این منظور در دو طبقه ارتفاعی 1600-1200 و 2000-1600 متر از سطح دریا، به­طور تصادفی درختان بنه در طبقات قطری مختلف انتخاب شدند. در هر طبقه ارتفاعی شش طبقه قطری و در هر طبقه قطری پنج تا شش پایه بنه نشانه­گذاری و اطلاعات درختان، شامل قطر برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، قطر متو...

[ 24 ] - بررسی نقش محدودیت های خاک در زوال گونه سرو نقره ای (Cupressus arizonica L.) در فضای سبز جنگلی 20 ساله مجتمع فولاد مبارکه

شناخت وضعیت خاک­ها، توجه به استعدادها و از طرفی محدودیت­های اراضی عامل کلیدی در اختصاص اراضی به مناسب­ترین کاربری و همچنین بهبود شرایط رشدی گیاهان کشت­شده در آن اراضی می­باشد. این تحقیق با هدف بررسی خاک­ها و شناخت محدودیت­های آن در جهت جلوگیری از زوال و خشکیدگی گونه سرو نقره­ای در فضای سبز جنگلی مجتمع فولاد مبارکه انجام شد. در این تحقیق ابتدا قطعات نمونه در اراضی فضای سبز جنگلی تحت کشت این گونه...

[ 25 ] - Height and Crown Area Distribution of Cionura erecta Shrub lands in chaharmahal and Bakhtiari Province, Using Probability Distribution Functions

Importance of probability distribution functions in natural resource studies is increasing due to their effective roles in better understanding of vegetation structure and providing conceptual models of quantitative indices of plant species. The present study was performed to model the distribution of height and canopy area of Cionura erecta L. shrub, using probability distribution functions in...