رضا محمدی

[ 1 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(Dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

[ 2 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss.

تنوع ژنتیکی 20 جمعیت از گونه مرتعی و علوفه‌ای Bromus inermis در طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف بسیار معنی‌داری (01/0P

[ 3 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 23 جمعیت از گونه علوفه‌ای مرتعی Agropyron elongatum جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور، در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور انجام گرفت. بذرها ابتدا در گلدانهای پلاستیکی در گلخانه کاشته شدند. بعد در اواخر اسفند 1381 گیاهان بر اساس طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کشت گردیدند. اندازه‌گیری روی 10 صفت مختلف در طی دو سال انجام گرف...

[ 4 ] - بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی

سابقه و هدف: چمن فسکویی بلند (Festuca arundinacea schreb) از وسیع ترین جنسها در خانواده گرامینه است و اندوفایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علفی، قارچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از خانواده Clavicipitaceae و از جنس Neotyphodium هستند که گراس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر خانواده Poaceae را به صورت سیستمیک آلوده می کنند و کشف رابطه همزیستی مطلوب بین چمن فستوکا و قارچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اندوفایت، متخصصان اصلاح نباتات را به استفاده ا...

[ 5 ] - Effect of Endophytic fungi in Festuca arundinaceae proteome pattern changes under drought stress

In this research, have been investigated the effects of endophytic fungi from Neotyphidum genius that has mandatory symbiosis with tall fescue (Festuca arundinacea schreb) and drought stress on changes in the protein profile of the tall fescue species. This process requires changes in the gene and protein expression profiles. Since these proteins have not been reported for tall fescue species. ...

[ 6 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)

گیاه فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea) از خانواده Poaceae، یک گیاه آلوهگزاپلوئید (2n=6x=42) دگربارور است که در سرتاسر دنیا به صورت گیاه علوفه‌ای استفاده می‌شود. اکثر صفات مورفولوژیک با ارزش اقتصادی بالا توارث کمّی (پلی‌ژنیک) داشته و بیان ژن‌های کنترل کننده این صفات به طور وسیعی تحت تاثیر محیط قرار می‌گیرند از این رو اصلاح این گونه صفات با روش‌های اصلاح کلاسیک مشکل و زمان‌بر است. در 40 سال اخیر...

[ 7 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)

گیاه فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea) از خانواده Poaceae، یک گیاه آلوهگزاپلوئید (2n=6x=42) دگربارور است که در سرتاسر دنیا به صورت گیاه علوفه‌ای استفاده می‌شود. اکثر صفات مورفولوژیک با ارزش اقتصادی بالا توارث کمّی (پلی‌ژنیک) داشته و بیان ژن‌های کنترل کننده این صفات به طور وسیعی تحت تاثیر محیط قرار می‌گیرند از این رو اصلاح این گونه صفات با روش‌های اصلاح کلاسیک مشکل و زمان‌بر است. در 40 سال اخیر...