مجتبی خیام نکویی

[ 1 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(Dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

[ 2 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss.

تنوع ژنتیکی 20 جمعیت از گونه مرتعی و علوفه‌ای Bromus inermis در طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف بسیار معنی‌داری (01/0P

[ 3 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 23 جمعیت از گونه علوفه‌ای مرتعی Agropyron elongatum جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور، در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور انجام گرفت. بذرها ابتدا در گلدانهای پلاستیکی در گلخانه کاشته شدند. بعد در اواخر اسفند 1381 گیاهان بر اساس طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کشت گردیدند. اندازه‌گیری روی 10 صفت مختلف در طی دو سال انجام گرف...

[ 4 ] - نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران

وجود رابطه همزیستی میان قارچهای اندوفایت با بیشتر گونه‌های گراس سردسیری شامل 80 جنس و 100 گونه از زیر خانواده پوئیده (Pooideae) مشخص شده است. در این رابطه همزیستی قارچهای اندوفایت ضمن تامین انرژی خود از گیاهان میزبان، ویژگیهای متعددی شامل افزایش عملکرد، مقاومت به چرا و همچنین مقاومت به طیف وسیعی از تنشهای زیستی و غیرزیستی را به گیاهان میزبان اعطا می‌کنند. وجود چنین اثراتی از طرف قارچهای اندوفای...

نویسندگان همکار