علی اشرف جعفری

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116-13185

[ 1 ] - بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی

به‌‌منظور مقایسه عملکرد علوفه و ارتباط آن با صفات مورفولوژیکی و کیفی در یونجه زراعی، 18 رقم و اکوتیپ داخلی و خارجی در شرایط مطلوب و تنش خشکی با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 و1380 در مجتمع تحقیقات البرز کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد علوفه خشک، تاریخ گلدهی، وضعیت رشد در تابستان و زمستان، تراکم ساقه در واحد سطح، ارتفاع تاج پوشش، مقاومت به سرخرطومی یونجه، نسبت ب...

[ 2 ] - بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

علف باغ (Dactylis glomerata)یکی از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است برای شناسایی ارقام و اکوتیپهای علوفه ای پرمحصول با بذر دهی مطلوب،29 رقم و اکوتیپ علف باغ در شرایط کشت تک بوته (فاصله دار) با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار به مدت دوسال در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات، تاریخ ظهور خوشه، تاریخ گرده افشانی ، ارتفاع بوته...

[ 4 ] - ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne)

گونه چچم دایمی (Lolium perenne) یکی از گیاهان مهم علوفه ای در مناطق معتدله و سردسیری جهان می باشد و بعنوان یک علوفه مرتعی خوشخوراک در مناطق شمالی کشور، دامنه های البرز و زاگرس به وفور یافت می شود. شناسایی ارقام و اکوتیپ های پر محصول تاثیر مستقیمی بر افزایش تولیدات دامی کشور دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و اکوتیپ های داخلی و خارجی موجود در بانک ژن منابع طبیعی، مطالعه اثرات متقابل سطوح د...

نویسندگان همکار