بهزاد دوران

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

[ 1 ] - رمزگشایی از بازی‌های‌ رایانه‌ای: مطالعه موردی بازی‌ رایانه‌ای «عملیات ویژه 85»

بازی‌های رایانه‌ای همچون دیگر رسانه‌ها محمل انتقال پیام هستند؛ پیام‌هایی که همچون دیگر رسانه‌ها به دو صورت صریح و ضمنی منتقل می‌شوند. این مقاله برای پی بردن به پیام‌های بازی‌های رایانه‌ای، ضمن بررسی نشانه‌شناختی و مقایسه آنها با ساختارهای روایی، بازی‌ «عملیات ویژه 85» را همچون متنی در نظام نشانه‌شناسی مورد تجزیه و تحلیل و رمزگشایی قرار داده است. مطالعه دقیق این بازی مشخص کرد که به اهداف تولیدکن...

[ 2 ] - کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران

این مقاله گزارش بخشی از پژوهشی است که برای پاسخ‌گویی به دو پرسش اصلی زیر اجرا شد: نخست اینکه کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران تا چه اندازه و در چه قالب‌هایی شایع است؟ و دوم اینکه این نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربری تا زمان اجرای پژوهش) چه تغییری کرده است؟ پژوهش به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده‌های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با نمونه انتخابی (15 ن...

[ 3 ] - ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ هویت ﻫﻤﺎﻻن

اینترنت به مثابه یک امکان اینترنتی  ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ، ﺟﺬاب و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟـﺎی ﺧـﻮد ر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ   ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲدر ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﺳﺖ اول اﺳـﺖ ﻛه    ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻻن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ اﺗﻜـﺎ ﺑـﺮ     ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺟﻔﻞ، ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮر ت  ﺑﻨﺪی ﺷ ﺪ و ﺑﺮای اﻧﺪازه  ﮔﻴﺮی ﻫﻮﻳﺖ  ﻫﻤﺎﻻن ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷـ ﺪ ...

نویسندگان همکار