کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله گزارش بخشی از پژوهشی است که برای پاسخ‌گویی به دو پرسش اصلی زیر اجرا شد: نخست اینکه کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران تا چه اندازه و در چه قالب‌هایی شایع است؟ و دوم اینکه این نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربری تا زمان اجرای پژوهش) چه تغییری کرده است؟ پژوهش به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده‌های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با نمونه انتخابی (15 نفر) از جامعه آماری کاربران (نسل اول کاربران اینترنت در تهران) گردآوری شد. یافته پژوهش حاکی از آن است که کاربری تفننی اینترنت در نمونه انتخابی، شیوه کاربری نسبتاً معمولی است که به ترتیب فراگیری، در قالب‌های متنوع چت، بلاگ کردن، دانلود موسیقی، سرکشی به پایگاه‌های وب حاوی مواد پورنوگرافیک، و اورکات قرار می‌گیرد. اظهارات مصاحبه ‌شوندگان نشان می‌دهد که کاربری تفننی پس از گذشت حدود ده سال از آغاز کاربری اینترنت، به میزان چشمگیری کاهش یافته است. چت، سر زدن به پایگاه‌های وب حاوی مواد پورنوگرافیک، و پرسه‌زنی سایبرنتیک، به ترتیب فراگیری، از قالب‌های معمول در اوان کاربری اینترنت ذکر شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران

این مقاله گزارش بخشی از پژوهشی است که برای پاسخ گویی به دو پرسش اصلی زیر اجرا شد: نخست اینکه کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران تا چه اندازه و در چه قالب هایی شایع است؟ و دوم اینکه این نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربری تا زمان اجرای پژوهش) چه تغییری کرده است؟ پژوهش به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با نمونه انتخابی (15 ن...

متن کامل

مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران

مقاله حاضر به مطالعه پدیده اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در عصر ارتباطات می­پردازد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه­یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در سال 1385 شمسی درباره وضعیت این پدیده در ایران است. جامعه آ...

متن کامل

بررسی و مقایسۀ ساختار انگیزش در کاربران 15 تا 28 ساله معتاد به اینترنت و بهنجار در شهر تهران

این پژوهش به منظور مقایسه ساختار انگیزش در افراد معتاد به اینترنت با افراد بهنجار در گروه سنی 15- 28 ساله صورت گرفت. نمونه‏این پژوهش در بر گیرنده 70 آزمودنی است و شامل 35 نفر افراد عادی و 35 نفرکاربر افراطی و معتاد به اینترنت می‏باشند که به صورت نمونه‏گیری تصادفی در دسترس، در کافی نت های سطح تهران انتخاب شده‏اند، با تحلیل یافته‏های حاصل از پرسشنامه ساختارانگیزش(PCI) و تست اعتیاد به اینترنت ((IA...

متن کامل

کاربران اینترنت و افسردگی

با استفاده از یک طرح مقطعی 184 نفر از دانشجویان دانشگاه هرمزگان و دانشگاه آزاد بندرعباس به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها در دو گروه غیرکاربر (حداکثر روزانه یک ساعت کار با اینترنت) و کاربر (روزانه بیش از یک ساعت کار با اینترنت) با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری با افسردگی نداشت. اما نوع کاربری در ...

متن کامل

کاربری اینترنت و رشد اجتماعی کودکان 10 تا 12 ساله شهر تهران

این تحقیق به مطالعه وضعیت کاربری اینترنت و رشد اجتماعی کودکان 10 تا 12 ساله شهر تهران در سال 1393 پرداخته است. در این مطالعه که از نوع مقطعی و دارای رویکرد توصیفی- تبیینی است؛ 170نفر از کودکان ساکن در سه منطقه سه، هفت و شانزده به صورت تصادفی انتخاب شدند. بر اساس چارچوب نظری ترکیبی به کار گرفته شده، میزان خلاقیت، افزایش دانش عمومی، مهارت اجتماعی و روابط اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و کاربری این...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 3

صفحات  115- 129

تاریخ انتشار 2008-11-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023