رمضانعلی خاوری نژاد

استاد، گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر سطوح مختلف کود‌های اوره و سوپرفسفات بر تجمع عناصر معدنی در گیاه دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)

به‌منظور بررسی عناصر معدنی روناس (Rubia tinctorum L.) در شرایط شور، چهار سطح کود نیتروژنه (0، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) به شکل اوره و چهار سطح کود فسفره (0، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) به شکل سوپرفسفات تریپل بکار برده شد. عناصر مورد بررسی شامل نیتروژن، فسفر، سدیم، کلسیم، آهن و روی بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان رودشت استا...

[ 2 ] - استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد

Hyoscyamus pusillus گیاهی تولید کننده آلکالوئیدهای تروپان از خانواده سیب زمینی است. برای بررسی میزان آلکالوئیدهای تروپان، گیاهان در مراحل مختلف رشد  رویشی، گلدهی و میوه دهی از دو منطقه در آذربایجان جمع‌آوری و پس از استخراج آلکالوئیدهای بخشهای مختلف آنها به طور جداگانه، میزان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) مورد سنجش قرار گرفت. همچنین در هر د...

[ 3 ] - بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر میزان برخی از متابولیت های ثانویه (ساپونین ها و آنتوسیانین ها) و القاء مقاومت ضد میکروبی در گیاه دارویی .Bellis perennis L

گیاهان ترکیبهای ثانویه گوناگونی تولید می کنند، تعدادی از آنها می توانند رشد میکروبها را در شرایط invitro مهار کنند. این ترکیبهای مهار کننده ممکن است در طی رشد و نمو طبیعی گیاه تولید شوند و یا تنها در پاسخ به حملة عوامل بیماریزا یا استرس تولید شوند. اهمیت این ترکیبات ناشی از خصوصیات دارویی، فعالیت ضد میکروبی و احتمالا نقش آنها به عنوان تعیین کننده های مقاومت گیاه در برابر بیماری می باشد. از این ...

[ 4 ] - کارایی فتوسنتزی و عملکرد دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) طی بروز تنش خشکی تحت کاربرد خارجی تیمارهای سیتوکینین و آبسیزیک‌اسید

علیرغم برخی کارکردهای مخالف همدیگر، هورمون‌ها نقش‌های مهمی در پاسخ گیاهان به تنش‌های محیطی بازی می‌کنند. بدین منظور در بررسی انجام‌شده، تأثیر کاربرد خارجی هورمون‌های سیتوکینین و آبسیزیک‌اسید- دو هورمون با عملکرد مخالف یکدیگر- و نیز ترکیب این دو هورمون بر محتوای نسبی آب، شاخص‌های فتوشیمیایی و هدایت روزنه‌ای در برگ پرچم دو رقم گندم نان متحمل (پیشگام) و حساس (MV-17) به تنش خشکی در رابطه عملکرد دان...

[ 5 ] - اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L

در پژوهش حاضــر اثر سه سطح از کود ازت(0 , 100  و200کیلو گرم در هکتار) و دو سطـح از کــودهای فسفر و پتاس (100 و200 کیلو گرم)در قالب 12 تیمار از  N/P/K  بر وزن تر ، وزن خشک ، تعداد برگ . سـطح برگ و نیز اسانس برگ گیاه Mentha piperita L. تحت شــرایط مزرعه ای مورد ارزیــابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده تیمار 200/200/200 کیلو گرم در هکتار از   N/P/K اثر مثبتی بر افزایش تعداد ، وزن تر و وزن خ...

[ 6 ] - تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار)

اثر دو سطح از کود ازت (اوره) به مقادیر (0، 100 کیلوگرم در هکتار) به همراه کودهـای فسفـر و پتـاس هـرکـدام به میزان 100کیلو گرم در هکتار به صورت دو نسبـتN0 P100 K100 (شاهد) وN100 P100 K100 بر مقدار ترکیبات اسانس برگ (در مرحلة قبل از گلدهی) و سرشاخه‌های گلدار گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)در سال 1377تحت شرایط مزرعه‌ای بصورت طرح آماری کرتهای خرد شده و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در ...