سارا سعادتمند

استادیار، گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر سطوح مختلف کود‌های اوره و سوپرفسفات بر تجمع عناصر معدنی در گیاه دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)

به‌منظور بررسی عناصر معدنی روناس (Rubia tinctorum L.) در شرایط شور، چهار سطح کود نیتروژنه (0، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) به شکل اوره و چهار سطح کود فسفره (0، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) به شکل سوپرفسفات تریپل بکار برده شد. عناصر مورد بررسی شامل نیتروژن، فسفر، سدیم، کلسیم، آهن و روی بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان رودشت استا...

[ 2 ] - بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis

سیانوباکتریArthrospira (Spirulina) platensis یک جلبک سبز آبی رشته ای است که دارای ارزش غذایی و دارویی بسیاری برای انسان و جانوران می باشد. دراین مطالعه تاثیر شدت نور و pH بر میزان تولید پروتئین، چربی، کلروفیل و کارتنوئید ها در       Spirulina platensis مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه خالص اسپیرولینا در محیط کشت BG-11 مایع تحت تاثیر3 شدت نوری  (Lux 1500 ,1000(شاهد ) , 500 ) وپنج تیمار pH شامل (...