حسین نیک بین

دانشجوی دکتری توسعۀ کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

[ 1 ] - شناخت کارآفرینان از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اثرگذار با استفاده از روش شبکة خزانه (مورد مطالعه: کارآفرینان حوزۀ کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران)

شناخت کارآفرینان به‌منظور معرفی سازه‌های مدل کسب‌وکار اثرگذار، بسیار پیچیده و متفاوت است. در ادبیات علم کارآفرینی برای طراحی منسجم این شناخت‌های کارآفرینان نقص‌های فراوانی مشاهده می‌شود. این پژوهش به‌دنبال طراحی منظومۀ مدل کسب‌وکار اثرگذار با استفاده از سازه‌های شخصی کارآفرینان حوزۀ کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، روش شبکه خزانه است. تعد...

[ 2 ] - ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...