× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حبیب انصاری سامانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد صنعتی دانشگاه یزد

[ 1 ] - کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

عدالت بحث‌برانگیزترین پدیده، در اندیشۀ بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص­ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم‌ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست­های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار­ مشارکت‌کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از...

[ 2 ] - پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش‌های هیئت مدیره

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه­گذاران نیاز به الگوهای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت­های مالی و محتوای گزارش­های هیئت ­مدیره راهی جدید را برای پیش­بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش­های ه...

[ 3 ] - Machine learning algorithms for time series in financial markets

This research is related to the usefulness of different machine learning methods in forecasting time series on financial markets. The main issue in this field is that economic managers and scientific society are still longing for more accurate forecasting algorithms. Fulfilling this request leads to an increase in forecasting quality and, therefore, more profitability and efficiency. In this pa...