مرتضی ملائی کندلوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

[ 1 ] - بررسی مقدماتی ویژگی های آکوستیک چوب افرا پلت

این تحقیق با هدف بررسی مقدماتی و شناسایی خواص آکوستیکی چوب افرا پلت انجام شد. خواص آکوستیکی مورد بررسی شامل فاکتور کیفیت، ضریب آکوستیک، کارآیی تبدیل آکوستیک، و مدول الاستیسیته (یانگ) بود که با استفاده از آزمون غیر مخرب سیستم مغناطیسی ارتعاش اجباری در تیر دوسر آزاد انجام شد. از آنجا که خواص ارتعاشی چوب به‌شدت تحت تأثیر مواد استخراجی آن است، نمونه‏ها به منظور کاهش محتوای مواد استخراجی در معرض حلا...

نویسندگان همکار