محمدرضا نیشابوری

2- استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت

خاک آبگریز خاکی است که وقتی قطره­ای از آب روی سطح آن قرار گیرد، سریعاً خیس نمی­شود. آبگریزی توسط حضور ترکیبات آلی مومی پیچیده در خاک ایجاد می­شود. در طی تجزیه مواد آلی این ترکیبات مومی ذرات خاک را پوشانده و خاک به شکل آبگریز در می­آید. با توجه به تأثیرپذیری منحنی رطوبتی از اندازه و آرایش منافذ خاک، شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن‌که به‌عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) معرفی‌شده است، می­تواند منعک...

[ 2 ] - پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی

آب، اکسیژن، دما و مقاومت مکانیکی در خاک فاکتورهای فیزیکی هستند که می­توانند مستقیماً بر رشد گیاه مؤثر باشند. با دمای مساعد، در دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) نه‌تنها آب کافی برای گیاه فراهم است دو عامل دیگر نیز برای فعالیت ریشه محدودکننده نیست. به‌منظور تعیین LLWR برای گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704، آزمایش گلخانه‌ای در یک خاک لوم رسی انجام شد. خاک سطحی پس از عبور­ از الک 76/4 ...

[ 3 ] - برآورد پارامترهای شاخه خشک و خیس شدنِ منحنی‌ رطوبتی بروکس- کوری با استفاده از توابع انتقالی

در بیشتر مطالعات برای تعیین منحنی رطوبتی خاک (h)θ از طریق توابع انتقالی، شاخه خشک شدن بیشتر موردتوجه بوده و مطالعه­ای در زمینه ایجاد توابع توصیف­کننده شاخه خیس­شدن صورت نگرفته است. در توصیف برخی پدیده­های مهم طبیعی از جمله آبیاری و نفوذ، شاخه خیس­شدن (h)θ موردنیاز است. بدین منظور داده­های تجربی شاخه­های خیس و خشک شدن به‌ترتیب با استفاده از روش مزرعه­ای شانی و دستگاه صفحه­های فشاری در 24 خاک مخت...

نویسندگان همکار