حسین بیرامی

مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد

[ 1 ] - اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت

کاهش تلفات آبیاری در اثر تبخیر سطحی با استفاده از آبگریزی در خاک سطحی می­تواند کمک قابل­توجهی در حفظ آب در شرایط کنونی که کشورمان دچار کمبود آب است، داشته باشد. در پژوهش حاضر، اثر ایجاد لایه آبگریز در خاک سطحی به­صورت لایه مالچ ضد تبخیر در سه خاک­ لوم شنی، لوم و لوم رسی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، خاک­ها به­صورت مصنوعی در چهار غلظت متفاوت و به روش زمان نفوذ قطره آب برای حصول چهار درجه مخت...

[ 2 ] - تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت

خاک آبگریز خاکی است که وقتی قطره­ای از آب روی سطح آن قرار گیرد، سریعاً خیس نمی­شود. آبگریزی توسط حضور ترکیبات آلی مومی پیچیده در خاک ایجاد می­شود. در طی تجزیه مواد آلی این ترکیبات مومی ذرات خاک را پوشانده و خاک به شکل آبگریز در می­آید. با توجه به تأثیرپذیری منحنی رطوبتی از اندازه و آرایش منافذ خاک، شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن‌که به‌عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) معرفی‌شده است، می­تواند منعک...

[ 3 ] - پالایش خاک‌آلوده به روی (Zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه‌ای

حذف الکتروسینتیک فلزات سنگین از خاک­های آلوده (به­ویژه در خاک­های با هدایت هیدرولیکی پایین) یک روش ابتکاری برای اصلاح آن‌ها است. در این پژوهش اصلاح خاک لوم رسی که با روی (Zn) به­صورت مصنوعی آلوده‌شده بود به­روش الکتروسینتیک در سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی­متری در 4 کرت در شرایط مزرعه­ای بررسی و ارزیابی گردید. آزمایش­ها با اعمال شیب ولتاژ یک ولت بر سانتی­متر در سه دوره زمانی دو، چهار و شش روز در مز...

[ 4 ] - تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

نفوذ آب در خاک و ویژگی­های آن، در مدیریت آب و خاک مزرعه از جنبه­های مختلف مهم می­باشد. آبگریزی خاک پدیده­ای است که غالباً در خاک­های جنگلی رخ می­دهد و نفوذ را به‌شدت کاهش داده و تخریب خاک را به شیوه­های مختلف شدت می­بخشد. در تحقیق حاضر از دو خاک غالب منطقه با بافت­های لوم رسی و لوم شنی از اطراف شهرستان کلیبر استان آذربایجان­شرقی نمونه­برداری و به­صورت مصنوعی با اسید استئاریک در پنج درجه مختلف آب...

[ 5 ] - تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

حذف الکتروسینتیکی فلزات سنگین از خاک­های آلوده یک روش ابتکاری جهت اصلاح آنها می­باشد. این شیوه کارایی بالایی به ویژه از نظر کاهش زمان لازم برای حذف فلزات سنگین از خاک­هایی با گذرپذیری کم در مقایسه با روشهای آبشویی متداول دارد. در این پژوهش اصلاح الکتروسینتیکی یک خاک آهکی آلوده به سه فلز سنگین (mg kg−11400Zn =، mg kg−1 15 Cd = و mg kg−1 250 Pb =) ناشی از رهاسازی فاضلاب صنایع معدنی اطراف شهرستان ...

[ 6 ] - بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر ‌‌رشد و عملکرد گل محمدی تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر برخی ویژگی‌‌های رشدی و عملکرد گل محمدی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در گلخانه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح شوری 2، 5، 8 و 11 دسی‌زیمنس بر متر و سه سطح بدون محلول‌پاشی (شاهد)، 50 و 100 میلی-مولار گلایسین‌بتائین بود. نتایج نشان داد که اثر ساده تنش شوری به جز بر ...

[ 7 ] - تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) در کشت بهاره

سابقه و هدف: افزایش جمعیت و نیاز به غذا از یک طرف و محدودیت استفاده از منابع آب‌های متعارف و توسعه تدریجی شوری منابع آب و خاک از طرف دیگر سبب شده است که راهکارها و اقدامات پایدار تولید در منابع آب و خاک نامتعارف (شور) اهمیت دوچندان پیدا کنند. یکی از این استراتژی‌ها برای دستیابی مستقیم‌تر به گزینه‌های مناسب و متحمل در برابر شوری، کار بر روی گیاهان شورزیست به‌عنوان گونه‌های گیاهی دارای تحمل ذاتی ...