پالایش خاک‌آلوده به روی (Zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه‌ای

نویسندگان

  • حبیب رمضان‌زاده 3- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • حسین بیرامی 2-دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • شهرام شاه‌محمدی کلالق 1-استادیار گروه علوم و مهندسی آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
چکیده مقاله:

حذف الکتروسینتیک فلزات سنگین از خاک­های آلوده (به­ویژه در خاک­های با هدایت هیدرولیکی پایین) یک روش ابتکاری برای اصلاح آن‌ها است. در این پژوهش اصلاح خاک لوم رسی که با روی (Zn) به­صورت مصنوعی آلوده‌شده بود به­روش الکتروسینتیک در سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی­متری در 4 کرت در شرایط مزرعه­ای بررسی و ارزیابی گردید. آزمایش­ها با اعمال شیب ولتاژ یک ولت بر سانتی­متر در سه دوره زمانی دو، چهار و شش روز در مزرعه­ای در اطراف شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی انجام گردید. خاک موردنظر پس از آلوده شدن، دارای غلظت بالایی از فلز سنگین Zn (1575، 828 و 965 میلی­گرم بر کیلوگرم به­ترتیب در سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی­متری) بود. نتایج آزمایش­ها نشان داد که کارایی حذف روی از خاک‌آلوده با افزایش مدت‌زمان اعمال جریان الکتریکی به­طور چشم­گیری افزایش یافت. به‌عنوان‌مثال، افزایش مدت‌زمان اعمال جریان الکتریکی از 2 روز به 4 روز منجر به افزایش 26/60، 74/70 و 67 درصدی میانگین حذف روی به­ترتیب در عمق­های صفر، 15 و 30 سانتی­متر گردید. بیشینه کارآیی حذف Zn برای سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی­متری به­ترتیب برابر 1/19، 9/21 و 8/23 درصد بود. افزون بر این، تغییرات pH در طول کرت­های آزمایشی نشان­دهنده روند افزایشی آن از آند به کاتد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پالایش خاک آلوده به روی (zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه ای

حذف الکتروسینتیک فلزات سنگین از خاک­های آلوده (به­ویژه در خاک­های با هدایت هیدرولیکی پایین) یک روش ابتکاری برای اصلاح آن ها است. در این پژوهش اصلاح خاک لوم رسی که با روی (zn) به­صورت مصنوعی آلوده شده بود به­روش الکتروسینتیک در سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی­متری در 4 کرت در شرایط مزرعه­ای بررسی و ارزیابی گردید. آزمایش­ها با اعمال شیب ولتاژ یک ولت بر سانتی­متر در سه دوره زمانی دو، چهار و شش روز در مز...

متن کامل

اثر اسید استیک بر کارایی پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با فناوری الکتروسینتیک

اصلاح الکتروسینتیکی خاک یکی از روش‌های ابتکاری جهت آلودگی‌زدایی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین است. با این حال، استفاده از روش مذکور در شرایط مزرعه‌ای در خاک‌هایی با قدرت جذب بالا برای فلزات سنگین، نیاز به مطالعه بیشتر دارد. در این پژوهش اصلاح خاک لوم که به‌صورت مصنوعی با سرب (Pb) آلوده شده بود، به روش الکتروسینتیک در سه عمق صفر، 15 و 30 سانتی‌متری در شرایط مزرعه‌ای در کرت‌های آزمایشی مورد برر...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی

استفاده از غیرمتحرک کننده­ها یکی از روش­های مؤثر برای کاهش اثرات زیان­آور فلزات سنگین در خاک است. در پژوهش حاضر کارایی این روش برای کاهش میزان Zn محلول و قابل­استخراج با DTPA دو خاک قلیایی و اسیدی آلوده به Zn (200 میلی­گرم  Znبر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی و دو هفته نگهداری در دمای C° 5/0±25 در اینکوباتور) مورد بررسی قرار گرفت. دو خاک قلیایی و اسیدی آلوده به Zn در دو شرایط رطوبتی ظرفیت مزرعه...

متن کامل

حذف روی(Zn+2) در فاضلاب های صنعتی با استفاده از جلبک سبز میکروسکوپی کلرلا ولگاریس

مقدمه: آلودگی محیط به فلزات سنگین به عنوان یک نگرانی عمده تهدیدکننده سلامت انسان مطرح است. بیوجذب، یکی از فرآیندهای بیولوژیکی، برای حذف فلزات سمی از فاضلاب ها است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیوجذب روی(Zn+2) به وسیله جلبک سبز میکروسکوپی کلرلا ولگاریس از فاضلاب های صنعتی است. مواد و روش ها: مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی در نیمه اول سال 1393 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 3

صفحات  105- 116

تاریخ انتشار 2015-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023