روح اله امینی

گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

چکیده به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودی و کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)، بر صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1393 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع کشت در چهار سطح شامل کشت خالص بادرشبو، کشت مخلوط باقلا و بادرشبو به روش جایگزینی به ...

[ 2 ] - کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه

        به‌منظور بررسی کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی (زراعی، فیزیکی و شیمیایی) علف‌های هرز نخود پاییزه آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 26 تیمار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان کرمانشاه در سال 1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کاربرد دزهای مختلف علف‌کش پیریدیت در پنج سطح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده علف‌کش (دو لیتر در هکتار) و مدیریت غیر ...

[ 3 ] - اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)

به‌منظور بررسی اثر روش­های مدیریتی بر علف­های هرز، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 139۴ اجرا شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی علف‌های هرز در چهار سطح شامل یک‌بار وجین دستی، مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل ...

[ 4 ] - ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

کشت مخلوط و کاربرد کودهای زیستی از راهکارهای مهم کشاورزی پایدار در جهت کاهش خطر تخریب منابع محیطی و بهبود تولید محصولات زراعی هستند. بر این اساس، به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر کشت مخلوط گلرنگ و باقلا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1394 و 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، به اجرا در آمد. فاکتور اول چهار ال...