بهمن پاسبان اسلام

دانشیار بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

[ 1 ] - واکنش عملکرد تک بوتۀ سوخ، محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه‌های نورساختی رقم‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) به پیش‌تیمار و اندازۀ بذر

به‌منظور ارزیابی واکنش عملکرد تک بوته، محتوای سبزینه (کلروفیل) و غلظت رنگیزه‌های نورساختی (فتوسنتزی) برگ رقم‌های پیاز خوراکی به پیش‌تیمار و اندازۀ بذر، این پژوهش در دو سال زراعی (1391 و 1392) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل پیش‌تیمار (پرایمینگ) در چهار سطح پیش‌تیمار آبی (هیدرو ...

[ 2 ] - اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری

به منظور ارزیابی اثرات پرایمینگ و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پرایمینگ در 4 سطح (هیدروپرایمینگ، محلول نیتروکسین، محلول‌ اکسین و شاهد (بدون پرایمینگ)) و تنش آبیاری در 3 سطح (بدون تنش، تنش در مر...

[ 3 ] - اثرات محلول پاشی گوگرد، نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در شرایط کمبود آب

به‌منظور تعیین اثر محلول­ پاشی برخی از عناصر ماکرو بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در شرایط کمبود آب، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی خسروشاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­ شرقی به­ صورت فاکتوریل بر پایه­ ی طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 3 تکرار طی سال زراعی 1392 به اجرا درآمد. عامل­ های مورد بررسی شامل آبیاری در دو سطح بدون تنش و تنش کمبود آب در مرحله پر شدن دانه­ ها و محلول­ پاشی عناصر...

[ 4 ] - اثر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا

به منظور بررسی برخی از ویژگی‌های‌ مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام پاییزه کلزا، پژوهشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال زراعی 84-1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌‌شرقی به مرحله اجرا درآمد. در این آزمایش 19 رقم پاییزه کلزا از نظر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه و روغن ارزیابی شدند. ارقام مورد بررسی از نظر صفات سطح برگ ت...

[ 5 ] - اثر زمان کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری کامل در تبریز (.Carthamus tinctorius L)

به منظور بررسی اثرات زمان کاشت روی عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد و درصد روغن 3 رقم گلرنگ بهاره، آزمایشی در سال زراعی 1388 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در3 تکرار و با 2 عامل شامل سطوح زمان کاشت (6 اردیبهشت، 12 اردیبهشت، 18 اردیبهشت و 24 اردیبهشت) و 3 رقم (مکزیک33، اصفهان و گلدشت) در ایستگاه کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به مورد اجرا گذاشته شد. نت...

[ 6 ] - ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو پاییزه در شرایط تبریز

این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو تحت شرایط آب و هوایی دشت تبریز در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی به صورت بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان دادند که بین لاین­ های مورد مطالعه از نظر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعـداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، تعداد پنجه در بوته و طول سنبله، اختلاف معنی­ داری...

[ 7 ] - اثر فاصله کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای آن در گلرنگ رقم پدیده در منطقه تبریز

به‌منظور تعیین فاصله ردیف کاشت و میزان بذر مناسب برای گلرنگ رقم پدیده، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار روی گلرنگ رقم پدیده در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دو سال زراعی90-1389 و 92-1391 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل فاصله ردیف‌های کاشت در سه سطح 24، 36 و 48 سانتی‌متر و میزان بذر با چهار سطح 15، 20، 25 و30 کیلوگرم در هکتار بودند. گیاهان ...

[ 8 ] - بررسی امکان کشت تاخیری کلزا(Brassica napus L.) در آذربایجان شرقی

  زمان کاشت مناسب با فراهم کردن میزان رشد لازم بوته‌های کلزا و کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر سرما باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه می‌گردد. در این مطالعه پنج ژنوتیپ کلزا شامل مودنا، لیکورد، اکاپی، اپرا و زرفام در چهار زمان کاشت 21 شهریور، 1، 10 و 20 مهر از نظر رشد مناسب بوته‌ها برای زمستان‌گذرانی، اثر سرما روی بقای زمستانی آنها، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارزیابی شدند. این تحقیق به صورت آزمایش ...

[ 9 ] - تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

سابقه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ و اندازۀ بذر بر عملکرد بیولوژیکی، صفات رویشی و فنولوژی ژنوتیپهای پیاز خوراکی انجام شد. مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی تاثیر پرایمینگ و اندازۀ بذر بر عملکرد بیولوژیکی و صفات رویشی و فنولوژی ژنوتیپهای پیاز خوراکی این پژوهش در دو سال زراعی (1391 و 1392) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب...

[ 10 ] - بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی

مطالعه با هدف ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک جهت بررسی اثر خشکی بر عملکرد دانه و اجزای آن روی کلزا به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی طی سال زراعی 90-89 اجرا گردید. فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری در 3 سطح: بدون تنش و کمبود آب در مرحله روزت و پرشدن دانه و ژنوتیپ شامل کرج1، کرج 3، اپرا، اکاپی، لیکورد و مودنا بودند. کمبود آب در مرحله روزت ب...

[ 11 ] - اثر پیش‌تیمار زمان خلاء و رها سازی در فشار اتمسفر بر ویژگی‌های فیزیکی برش‌های قارچ دکمه‌ای خشک شده با هوای گرم

قارچ‌های خوراکی به­‌صورت تازه ماندگاری پایینی دارند. بنابراین به­‌‌کار‌گیری راهکارهای عملی برای افزایش ماندگاری آنها برای بهبود و توسعه تولید ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیش تیمار اشباعیت با آب نمک تحت خلاء بر خواص فیزیکی قارچ دکمه‌ای خشک شده با هوای گرم انجام شد. ابتدا شرایط اشباع با آب نمک تحت خلاء در زمان‌های 5، 15 و 25 دقیقه فرایند برای نمونه‌های قارچ ایجاد شد. سپس مرحله خشک ...

[ 12 ] - اثر نیتروژن و فاصله بوته‌ها روی ویژگی‌های فنولوژیک، ریخت‌شناسی و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)

به‌منظور بررسی اثرات نیتروژن و فاصله بوته‌ها بر ویژگی‌های فنولوژیک، ریخت‌شناسی و عملکرد میوه در کدوی تخم کاغذی، آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار طی سال زراعی 1392 اجرا شد. فاکتورهای مورد ارزیابی شامل نیتروژن در 5 سطح بدون کاربرد (صفر)، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار و فاصله بوته‌ها با آرایش مربع در 3 سطح 3...

[ 13 ] - بررسی تأثیر پیش‌تیمار و اندازه‌ی بذر بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو ژنوتیپ پیاز خوراکی (.Allium cepa L)

به‌منظور ارزیابی تأثیر پرایمینگ و اندازه‌یبذر برویژگی‌های کمی و کیفی ژنوتیپ‌های پیاز خوراکی، پژوهش حاضردردو سال زراعی (1391 و 1392)به‌صورت فاکتوریل درقالبطرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در چهار سطح (هیدروپرایمینگ با آب مقطر، اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم، پرایمینگ با استفاده ازماده‌ی فولام...

[ 14 ] - ارزیابی عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های بهاره کلزا (Brassica napus L.) تحت سطوح مختلف کمبود آب

        این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات خشکی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی، عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد و شناسایی ژنوتیپ‌های بهاره متحمل به خشکی کلزا در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در سال 1394 انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی گردید. فاکتور اصلی تنش خشکی در سه سطح  بدون تنش، تنش از مرحله گل‌دهی و خورج...

[ 15 ] - پایداری عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا (.Brassica napus L) تحت تاثیر خشکی ابتدا و انتهای فصل

چکیده آزمایش با هدف بررسی اثرات خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد  ژنوتیپ‌های کلزا در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی 90-89  و 92-91 اجرا گردید. فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح بدون تنش، تنش کمبود آب در مراحل روزت و پرشدن دانه (آبیاری به‌هنگام تخلیه30 تا 35 درصد و 70 تا 75 درصد آب قابل استفاده ...

[ 16 ] - اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری

به منظور ارزیابی اثرات پرایمینگ و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پرایمینگ در 4 سطح (هیدروپرایمینگ، محلول نیتروکسین، محلول‌ اکسین و شاهد (بدون پرایمینگ)) و تنش آبیاری در 3 سطح (بدون تنش، تنش در مر...

[ 17 ] - تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا

این پژوهش با هدف مطالعه اثر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات رشدی، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گیاه گلرنگ در کشت مخلوط با باقلا به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در دو سال زراعی 1393-1394 و 1394-1395 انجام شد. تیمارهای کشت خالص گلرنگ، خالص باقلا و مخلوط گلرنگ و باقلا با نسبت 1:1 و 2:1 به عنوان عامل اول و مصرف کود در چهار سطح عدم ...

[ 18 ] - ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

کشت مخلوط و کاربرد کودهای زیستی از راهکارهای مهم کشاورزی پایدار در جهت کاهش خطر تخریب منابع محیطی و بهبود تولید محصولات زراعی هستند. بر این اساس، به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر کشت مخلوط گلرنگ و باقلا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1394 و 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، به اجرا در آمد. فاکتور اول چهار ال...

[ 19 ] - معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی

        پژوهش با هدف تعیین زمان کاشت پاییزه مناسب کلزا در اقلیم آذربایجان شرقی (سرد و نیمه خشک با زمستان­های یخ­بندان در سیستم پهنه­بندی کوپن)، ارزیابی اثرات دیر کاشت برسرما­زدگی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن  و معرفی ژنوتیپ­های متحمل به سرما و پرمحصول کلزا در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دوسال زراعی 94-1393 و 95-1394اجرا گردید. آزمایش به‌صورت کرت­های خرد شد...

[ 20 ] - اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری

به منظور ارزیابی اثرات پرایمینگ و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پرایمینگ در 4 سطح (هیدروپرایمینگ، محلول نیتروکسین، محلول‌ اکسین و شاهد (بدون پرایمینگ)) و تنش آبیاری در 3 سطح (بدون تنش، تنش در مر...

[ 21 ] - اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری

به منظور ارزیابی اثرات پرایمینگ و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پرایمینگ در 4 سطح (هیدروپرایمینگ، محلول نیتروکسین، محلول‌ اکسین و شاهد (بدون پرایمینگ)) و تنش آبیاری در 3 سطح (بدون تنش، تنش در مر...

[ 22 ] - اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک (.Ricinus communis L)

به منظور بررسی اثر دورآبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1396 به‌اجرا درآمد. فاکتور اول شامل سطوح آبیاری شامل آبیاری نرمال (20 میلی)، آبیاری پس از ۸۰ میلی‌متر و 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر در کرت اصلی و هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، ن...

[ 23 ] - نیما، رقم جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد ایران

رقم کلزای نیما حاصل انتخاب و خالص سازی تک بوته‌ها در نسل‌های در حال تفکیک مربوط به تلاقی اوکاپی (Okapi) با مودنا (Modena) می‌باشد. تک بوته‌های انتخابی از نسل F2 و نسل‌های درحال تفرق آن طی پنج سال متوالی کشت و لاین‌های خالص تاحصول نسل F6<st...

[ 24 ] - Titanium Dioxide Nanoparticles Increase Resistance of L. iberica to Drought Stress due to Increased Accumulation of Protective Antioxidants

This research was carried out to study the effect of TiO2 and nano-TiO2 on some chemical compounds in a medicinal plant Lallemantia iberica under water deficit conditions. The experiment was conducted as a factorial arrangement in a randomized complete block design with three replications. The first factor was the application of external materials as spraying with 3 levels of control, TiO2 and ...