اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک (.Ricinus communis L)

نویسندگان

  • بهمن پاسبان اسلام دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز
  • تورج میر محمودی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد
  • حسن منیری فر دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز
  • سامان یزدان ستا استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد
  • فردانه اوسطی دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر دورآبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1396 به‌اجرا درآمد. فاکتور اول شامل سطوح آبیاری شامل آبیاری نرمال (20 میلی)، آبیاری پس از ۸۰ میلی‌متر و 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر در کرت اصلی و هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، نیتروژن، گوگرد + پتاسیم، گوگرد + نیتروژن، پتاسیم + نیتروژن، گوگرد + پتاسیم+ نیتروژن و شاهد به صورت محلول پاشی در کرت های فرعی بود که در سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد اثر دور آبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود، بین تیمارهای محلول پاشی کود شیمیایی از لحاظ کلیه صفات به غیر از میزان رشد نسبی اختلاف معنی‌دار وجود داشت و اثر متقابل دو تیمار نیز بر کلیه صفات به غیر از شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ، دمای برگ و محتوی آب نسبی برگ معنی‌دار بود. مقایسه میانگین تیمارهای دور آبیاری نشان داد آبیاری پس از 140 میلی‌متر تبخیر مقدار شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی برگ را در مقایسه با تیمار نرمال آبیاری به ترتیب 7.12، 48.86 و 16.85 درصد کاهش و مقدار دمای برگ را 33.17 درصد افزایش داد. همچنین شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی برگ در تیمار کودی S+N+K در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 13.48، 38.29 و 7.73 درصد افزایش و دمای برگ را 20.25 درصد کاهش نشان داد. در تحقیق حاضر بالاترین ارتفاع بوته، وزن برگ، رشد نسبی، تعداد غلاف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به ترتیب با متوسط 115.67 سانتی متر، 13.63 گرم، 0.009، 79.33 غلاف، 5.95 تن در هکتار و 1.53 تن در هکتار به دور آبیاری نرمال و محلول پاشی کودی K+S+N اختصاص یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis)

    به منظور مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کرچک آزمایشی در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این بررسی تیمار دور آبیاری 5، 10 و 15 روز یکبار عامل اصلی بروز تغییرات رشد و عملکرد کرچک بود. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورد بررسی نشان داد  درصد روغن دانه در دور آ...

متن کامل

اثر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر برخی صفات زراعی کرچک قرمز (Ricinus communis L.)

تعیین فواصل کاشت برای گیاه کرچک بمنظور بدست آوردن عملکرد مطلوب دارای اهمیت زیادی است. بررسی اثر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر صفات مختلف کرچک قرمز در سال 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شد. در این آزمایش بذور کرچک قرمز در سه فاصله بین ردیف 55 ، 75 و 95 سانتی‌متر و سه فاصله روی ردیف 20 ، 30 و40 سانتی‌متر بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ک...

متن کامل

اثر همزیستی میکوریزا، مصرف ژل سوپرجاذب و گلایسین بتائین و عصاره چغندرقند بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور ارزیابی اثر تعدیل کنندگی روش‌های زیستی (میکوریزا)، محلول‌پاشی گلایسین بتائین و عصاره ریشه چغندر  و ژل سوپرجاذب در شرایط خشکی در گیاه کرچک به‌عنوان کشت دوم، آزمایشی دوساله (1391 الی1392) به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه، استان آذربایجان غربی انجام شد. آبیاری بعد از رسیدن رطوبت خاک به ۸۰، ۷۰، ۶۰ و 50 درصد ظرفی...

متن کامل

تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

      اثر سطوح تراکم و مقادیر مختلف نیتروژن بر صفات زراعی و برخی شاخص‎های رشد کرچک در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌‎های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز آموزش اسماعیل آباد استان قزوین در سال زراعی 1385 ارزیابی شد. مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح ( 0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) به‎عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت شامل در سه سطح (5/2، 4 و 5/5 گیاه در متر مربع) به‎عنوان فاکتور فرعی...

متن کامل

بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه کرچک ricinus communis l.))

کرچک گیاهی روغنی و دارویی که مواد موثره آن از با ارزش ترین مواد مسهل و ملین در پزشکی محسوب می شود. به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر واکنش جوانه زنی، و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه کرچک در سطوح مختلف شوری آزمایشی در قالب طرح کاملا" تصادفی و با چهار تکرار در آزمایشگاه دانشگاه ملایر انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده گیاه کرچک از لحاظ مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی تحمل نسبتا خوبی دارد با این حال...

اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) تحت شرایط تنش خشکی

کرچک یکی از گیاهان روغنی فراموش شده است که کشت‌وکار آن فراز و نشیب‌های فراوانی را در جهان داشته است و با توجه به نقش کلیدی این گیاه در صنایع مختلف، آزمایشی به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و اسپرمین بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت شرایط تنش خشکی، بر اساس طرح کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 انجام شد. رژیم آبیاری به‌عنوان کرت‌های اصلی بر اساس کلاس تشت ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 3

صفحات  747- 762

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023