تورج میرمحمودی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

[ 1 ] - تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک شاهدانه ((Cannabis sativa L. متاثر از پرایمینگ بذر با فولیک اسید و پراکسید هیدروژن

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذور شاهدانه با فولیک اسید و پراکسید هیدروژن بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل پراکسید هیدروژن در پنج سطح (صفر، 5/7، 15، 5/22، 30 میلی­مول در لیتر) و فاکتور دوم فولیک اسید در پنج سطح (صفر، 5، 10، 20، 27 میلی­مول در لیتر) بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار ...

[ 2 ] - ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند و روابط بین صفات تحت تنش شوری

به منظور ارزیابی ژنوتیپ­ ها و روابط بین صفات در چغندرقند تحت شرایط عادی و تنش شوری، آزمایشی در دو شرایط عادی و تنش شوری هر کدام در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ ها نشان داد که تحت شرایط عادی، بین ژنوتیپ­ ها از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی ­دار وجود دارد. اما، در شرایط تنش شوری بین ژنوتیپ­ های م...

[ 3 ] - فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران

فراتحلیل[1] علم تحلیل آماری، مجموعه‌ای بزرگ از نتایج آماری مربوط به مطالعات مختلف به‌منظور یکپارچه‏سازی یافته‌های آن است. در این مطالعه اثر برخی عملیات زراعی شامل خاک‌ورزی، سطوح کود نیتروژن، تنش شوری، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، هورموپرایمینگ و پرایمینگ فیزیکی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم به‌روش فراتحلیل با رویکرد هدگز[2] آزمون شد. به این منظور در تحقیقاتی که در آن‌ها تیم...

[ 4 ] - کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما

جوانه زنی شاید یکی از مهمترین دلایل برای موفقیت یک گیاه محسوب شود و بنابراین نقش کلیدی در تولید محصول را ایفا نماید. کنترل دمائی مناسب بذور منجر به یکنواختی جوانه زنی و نهایتاً مدیریت صحیح گیاهچه هائی خواهد شد که به عملیات صحیح زراعی نیازمند هستند. به این منظور برای مطالعه پاسخ جوانه زنی دو گیاه قیچ و شاهدانه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 12 سطح دمائی (1، 3، 5، 10، 15، 20، 25، 3...

[ 5 ] - تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی

دمای محیط و تاثیر آن بر جوانه زنی یکی از عوامل اصلی در پیش بینی زمان جوانه زنی و بویژه مدلسازی است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 10 سطح دمائی (3، 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد) روی بذور کتان در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه اسلامی واحد مهاباد اجرا شد. به منظور تعیین دماهای کاردینال سه مدل رگرسیون غیر خطی تابع دندان مانند، تابع بتا و تابع 5 پارامت...

[ 6 ] - شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه

بروز تغییر اقلیم از طریق تغییرات دمائی و بارش در دهه­های آتی امری حتمی است. بنابراین قبل از برنامه ریزی جهت تقابل با این پدیده، مطالعه اثرات متقابل آنها ضروری است. به این منظور عملکرد گندم رقم سرداری و دوازده رقم تغییر یافته ژنتیکی فرضی در منطقه ارومیه در طی 31 سال گذشته و 26 سال آینده در شرایط  کشت دیم ارومیه با استفاده از مدل آب و هوائی LAS-WG و مدل SSM-Wheat بررسی شد. نتایج خروجی مدل برای دو...

[ 7 ] - ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به بیماری رایزومانیا در منطقه میاندوآب

به‌منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط آلوده به بیماری رایزومانیا منطقه میاندوآب، تعداد، 16 ژنوتیپ چغندرقند در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شش تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال زراعی 95-1394 مورد آزمایش قرار گرفت، ژنوتیپ در معرض آلودگی طبیعی منطقه قرار داده شدند. در این تحقیق درصد آلودگی، شدت آلودگی، عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، ...

[ 8 ] - کمی کردن تغییرات رشد فیزیولوژیک دانه گندم (Triticum aestivum L.)

برای دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت بذر، انتخاب بهترین مدل¬های توصیف کننده تغییرات وزن هزاردانه در دوره پر شدن و رسیدگی دانه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر برای ارزیابی مدل‏های رگرسیونی غیر‏خطی برای کمی کردن تغییرات وزن هزار دانه گندم ( دو رقم : زرین و سرداری و دو ژنوتیپ: C-83-8 و C-81-10) در زمان¬های مختلف برداشت، انجام شد. بدین منظور وزن هزار دانه ارقام و ژنوتیپ¬ها در روزهای 20، 27، 34، 41، 4...

[ 9 ] - تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی

دمای محیط و تاثیر آن بر جوانه زنی یکی از عوامل اصلی در پیش بینی زمان جوانه زنی و بویژه مدلسازی است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 10 سطح دمائی (3، 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد) روی بذور کتان در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه اسلامی واحد مهاباد اجرا شد. به منظور تعیین دماهای کاردینال سه مدل رگرسیون غیر خطی تابع دندان مانند، تابع بتا و تابع 5 پارامت...

[ 10 ] - اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک (.Ricinus communis L)

به منظور بررسی اثر دورآبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1396 به‌اجرا درآمد. فاکتور اول شامل سطوح آبیاری شامل آبیاری نرمال (20 میلی)، آبیاری پس از ۸۰ میلی‌متر و 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر در کرت اصلی و هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، ن...

[ 11 ] - تأثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان روغن و اسانس گل همیشه‌بهار (.Calendula officinalis L)

به‌منظور بررسی تأثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان اسانس همیشه‌بهار آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار 1395در ایستگاه کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دور آبیاری در چهار سطح (آبیاری بعد از 5 ، 10، 15 و 20 روز) و مصرف کود نیتروژنه در چهار سطح (صفر(شاهد)، 80، 160، 240 کیلوگرم در هکتار) بو...

[ 12 ] - بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر فعالیت آنتی اکسیدانت ها، عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط نرمال و تنش کم آبی

به‌منظور بررسی اثرپرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و اسید آسکوربیک بر فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها، اجزای عملکرد دانه و روغن در آفتابگردان، آزمایشی در طی سال‌های زراعی 95-1394 به‌صورت طرح اسپیلت پلات فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول آبیاری در دو سطح (نرمال و تنش کم‌آبی) در کرت های اصلی و ترکیب فاکتوریل سطوح اسید آسکوربیک (شاهد، 50 و 100 ppm) و سطوح اسید سالیسیلیک (شاهد، 100 و 200 ppm) در کرت‌...

[ 13 ] - اثر کود نیتروژنه بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانت گل همیشه بهار در رژیم‌های آبیاری

بررسی اثرات سطوح کود نیتروژنه بر برخی ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک و آنتی­اکسیدانت گل همیشه بهار در دورهای مختلف آبیاری طی آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دوسال زراعی 96-1395 در ایستگاه کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دور آبیاری در چهار سطح (آبیاری بعد از 5، 10، 15 و 20 روز) و مصرف کود نیتروژنه در چهار سطح (صفر: شاهد، 80، 160 و 24...