کمی کردن تغییرات رشد فیزیولوژیک دانه گندم (Triticum aestivum L.)

نویسندگان

چکیده

برای دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت بذر، انتخاب بهترین مدل¬های توصیف کننده تغییرات وزن هزاردانه در دوره پر شدن و رسیدگی دانه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر برای ارزیابی مدل‏های رگرسیونی غیر‏خطی برای کمی کردن تغییرات وزن هزار دانه گندم ( دو رقم : زرین و سرداری و دو ژنوتیپ: C-83-8 و C-81-10) در زمان¬های مختلف برداشت، انجام شد. بدین منظور وزن هزار دانه ارقام و ژنوتیپ¬ها در روزهای 20، 27، 34، 41، 48، 55، 62، 69، 76 و 83 پس از گلدهی (به فواصل 7 روز ) اندازه‌گیری شد. برای توصیف وزن هزار دانه در مقابل زمان¬های مختلف برداشت مدل‏های دوتکه‏ای، لجستیک، واننللا، گامپرتز، بتا 2 (تغییر یافته) و بتا 1 (اصلی) ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی مدل¬های رگرسیون غیر خطی با استفاده از آماره¬های مختلف نشان داد که ضمن اینکه مقادیر RMSE در مدل‌های دو تکه¬ای و واننللا بالا بود، ضریب تغییرات بالا و مقادیر R2 کمتری داشتند. این درحالی بود که مدل بتای 2 با بهترین پراکنش نقاط حول خط یک به یک و مقادیر RMSE و R2 مطلوب به عنوان بهترین مدل جهت توصیف تغییرات وزن هزاردانه گندم در دوره پرشدن انتخاب شد. بدین‌ترتیب کلیه ارقام و ژنوتیپ¬های مورد مطالعه در بازه زمانی 65 الی 67 روز پس از گلدهی به حداکثر وزن هزاردانه خود دست یافتند که می¬توان این زمان را معیار دقیق زمان رسیدگی فیزیولوژیکی بذر دانست. در این بازه زمانی نیز کمترین و بیشترین وزن هزاردانه به ترتیب به رقم زرین و سرداری اختصاص داشت. به‌طورکلی، نتایج نشان داد که براساس مدل بتای2، ارقام با وزن هزاردانه بیشتر، دوره پرشدن بذر بیشتری داشتند و بنابراین شروع دوره پرشدن دانه در آنها، زودتر خواهد بود. از این رو پیشنهاد می¬شود که برنامه های اصلاحی و ژنتیکی ارقام در جهت شروع زودتر زمان پرشدن دانه و طویل نمودن دوره پرشدن دانه از گلدهی تا زمان رسیدگی فیزیولوژیک دانه، گسترش پیدا کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک دانه‌رُست‌های گندم (Triticum aestivum L.).

شوری از تنش‌های غیرزیستی مهمی است که به طور نامطلوب بر حاصلخیزی و کیفیت محصول اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار تنش شوری بر برخی شاخص‌های گندم انجام شد. در شرایط کنترل شده گیاهان تحت سه تیمار شوری: صفر (شاهد)، 100 و 150 میلی‌مولار نمک کلرید سدیم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری، طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی و نیز سطح برگ کاهش معنی‌دار یافت و در مقابل، میزان مالو...

متن کامل

The wheat (Triticum aestivum L.) leaf proteome.

The wheat leaf proteome was mapped and partially characterized to function as a comparative template for future wheat research. In total, 404 proteins were visualized, and 277 of these were selected for analysis based on reproducibility and relative quantity. Using a combination of protein and expressed sequence tag database searching, 142 proteins were putatively identified with an identificat...

متن کامل

تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

کادمیوم یک فلز سنگین غیر ضروری با قابلیت تحرک نسبتا بالا در سیستم ارتباط خاک و ریشه بوده و دارای پتانسیل ایجاد سمیت در گیاهان و انسان است. این تحقیق به بررسی اثرات سمیت کلرید کادمیوم و تاثیر متقابل آن با هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، محتوای نسبی آب، میزان پرولین، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در دانه‌رست‌های گندم (رقم سیوند) پرداخته است. نتایج...

متن کامل

ارزیابی روابط عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل تنش شوری در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.)

به منظور ارزیابی صفات فیزیولوژیک و زراعی موثر در تحمل به تنش شوری و ارتباط آنها با عملکرد دانه و همچنین بررسی اثر تنش شوری بر آنها، 25ژنوتیپ گندم نان (شامل ارقام بومی وتجاری، لاین‌های امید بخش و شاهدهای ارگ، بم، افق و سیستان) در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو آزمایش جداگانه در شرایط تنش شوری آب و خاک به مدت دو سال زراعی (93-1391) در ایستگاه تحقیقاتی خراسان جنوبی- بیرجند ...

متن کامل

آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک دانه رُست های گندم (triticum aestivum l.).

شوری از تنش های غیرزیستی مهمی است که به طور نامطلوب بر حاصلخیزی و کیفیت محصول اثر می گذارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار تنش شوری بر برخی شاخص های گندم انجام شد. در شرایط کنترل شده گیاهان تحت سه تیمار شوری: صفر (شاهد)، 100 و 150 میلی مولار نمک کلرید سدیم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری، طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی و نیز سطح برگ کاهش معنی دار یافت و در مقابل، میزان مالو...

متن کامل

گروه‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

شوری یکی از مهم‏ترین تنش‏های محیطی است که تولید محصولات زراعی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. تحقیق حاضر به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در 20 رقم گندم در سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار شامل 20 رقم به عنوان عامل اول و تنش شوری با کلرید سدیم در 4 سطح صفر ‏(آب مقطر)، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر ‏متر به عنوان عامل دوم اجرا گردید. تجز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  37- 50

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022