× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اسفندیار سپهوند

دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

[ 1 ] - آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز

هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدلعِلّی رابطه الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی باز بودن به تجربه و وجدانی بودن با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای 402 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...

[ 2 ] - آزمودن و مقایسه مدل رابطه عِلّی الگوی ارتباطات خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری باورهای معرفت شناختی (مورد مطالعه: دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی دبیرستان های اهواز)

هدف پژوهش حاضر، آزمون و مقایسه  مدل رابطه علی الگوهای ارتباط خانوادگی(گفت و شنود و همرنگی، فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی  با میانجی گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر  و دختر  پایه های  مختلف تحصیلی دبیرستانی( متوسطه اول و  دوم)  شهر اهواز بود.  جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان  پسر و دختر  دبیرستان های شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری  خوشه ای تصادفی چند مرحله ای 808</st...

[ 3 ] - Study and comparison of emotional, social, educational, self-regulation and test anxiety among gifted and normal boy students in Khoramabad city.

The purpose of this study was to investigate and compare the emotional, social, educational, self-regulation and test anxiety of gifted and normal boy  students in Khoramabad city. The statistical population consisted of all gifted and normal boy students of Khoramabad city who studied in the academic year of 96-97. Using simple random sampling, among the students of Khoram Abad's talented high...

[ 4 ] - شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

شناخت عواملی که سبب سکوت و کناره­گیری دانش­آموزان دورة ابتدایی در فعالیت­های کلاس درس می­شود، به­دلیل تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد تحصیلی و همچنین رشد مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در آنان اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب معلمان درزمینة عواملی است که باعث گرایش هرچه­بیشتر دانش­آموزان دورة ابتدایی به سکوت و کنارگیری آنان در فعالیت­های موجود در کلاس درس و راهکارهای معلمان در این زمی...

[ 5 ] - شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

شناخت عواملی که سبب سکوت و کناره­گیری دانش­آموزان دورة ابتدایی در فعالیت­های کلاس درس می­شود، به­دلیل تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد تحصیلی و همچنین رشد مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در آنان اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب معلمان درزمینة عواملی است که باعث گرایش هرچه­بیشتر دانش­آموزان دورة ابتدایی به سکوت و کنارگیری آنان در فعالیت­های موجود در کلاس درس و راهکارهای معلمان در این زمی...

[ 6 ] - شناسایی چرایی رفتار سکوت کلاسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد: رویکرد پدیدارشناختی

شناخت عواملی که سبب سکوت و کناره­گیری دانش­آموزان دورة ابتدایی در فعالیت­های کلاس درس می­شود، به­دلیل تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد تحصیلی و همچنین رشد مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در آنان اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب معلمان درزمینة عواملی است که باعث گرایش هرچه­بیشتر دانش­آموزان دورة ابتدایی به سکوت و کنارگیری آنان در فعالیت­های موجود در کلاس درس و راهکارهای معلمان در این زمی...

[ 7 ] - شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی

یکی از مباحث اصلی در نظام آموزش و پرورش چگونگی تدریس دروس علوم انسانی است. لذا با توجه به این مسئله، یکی از دروسی که هویت سازی و همچنین، در تغییر نگرش انسان ها به محیط اجتماعی نقش قابل ملاحضه ایی دارد درس تاریخ است. این پژوهش با هدف، شناسایی تجارب تدریس معلمان پیشکسوت تاریخ و ارائه راهکارهایی برای تسریع وصول به اهداف آموزشی و بالا بردن سطح کیفی آموزش تاریخ انجام گرفته است.روش پژوهش،کیفی و از نو...