× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

فرزین ایزدپناه

دانشگاه شهید باهنرکرمان

[ 1 ] - کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی

دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ فرضیۀ استفاده از مقاطع مخروطی در سازه‌های طاقی تاریخی وجود دارد. این بحث در معماری ایران، نیز، به‌عنوان شکل دهندۀ بخشی از تاریخ معماری جهان مطرح است. برخی، در مقابل آن، فرضیۀ استفاده از خم زنجیره‌ای را مطرح کرده‌اند که مهمترین خم رقیب مقاطع مخروطی در پیشینۀ مطالعات هندسۀ قوس‌ها است. بخشی از پژوهش دربارۀ این فرضیه بررسی تاریخی است و بخشی از آن به بررسی خم‌های قوس‌ها به ...