اسحاق ترکاشوند

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، ایران

[ 1 ] - وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

چکیده گر چه فراوانی‌منابع ‌طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات ‌غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکنندة منابع ‌طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع ‌طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی ‌منابع ‌طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات ‌غیرنفتی ک...

نویسندگان همکار