هانیه ثمری

دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

[ 1 ] - حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15

در عصرحاضر، بکارگیری بیش از پیش کاربردهای جدیدی از علم ودانش روز در تولیدات داخلی و گسترش مرزهای فناوری و افزایش ضریب نفوذ آن در راهبردهای توسعه صادرات، نظریات اقتصادی را به سوی عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر که در صدر آن­ها می­توان به حکمرانی اشاره کرد، جذب نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر حکمرانی بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر کشورهای درحال توسعه عضو G15 طی دوره زمانی 201...

[ 2 ] - عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان

Always new technologies exports have been regarded as a competitive advantage and it implies the dynamism and cohesion of the economy and its special position in the global markets. Lack of innovation is one of the main factors affecting the country's high-tech exports. And until innovation and training to use of knowledge do not improve, efficiency and effectiveness of other production factors...

[ 3 ] - تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری بر عرضه صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (با رویکرد معادلات همزمان)

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2012-2007 با رهیافت پانل دیتا و با روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) در قالب سیستم معادلات همزمان است. براساس یافته های برآورد معادله عمومی در کشورهای درحال توسعه، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضرایب شاخص حکمرانی و انباشت جریان ورودی سرمایه گ...

[ 4 ] - تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان در هر برهه‌ زمانی ــ به‌ویژه در دهه‌های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد‌گرا قرار گرفته ‌است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت‌های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده‌اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف ر...

[ 5 ] - تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه­ای و فرامنطقه­ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری­های نوین علمی است، لذا استفاده و به‌کارگیری دانش روز و هماهنگ­سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت­ها و الزامات سیاست­گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعة صادرات، محسوب می‌شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفادة منا...

[ 6 ] - وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

چکیده گر چه فراوانی‌منابع ‌طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات ‌غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکنندة منابع ‌طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع ‌طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی ‌منابع ‌طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات ‌غیرنفتی ک...