× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ساکی, جاسم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

[ 1 ] - کنترل کیفی آزمایش انگل‌شناسی مدفوع در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر تبریز

The purpose of quality control program was to make doctors and laboratory personnel trust in laboratory results and consequently increasing confidence in laboratory achievements. The quality assurance means raising the level of quality in all tests that lead to raising the level of work efficiency and laboratories including minimum expense for society and minimum time for lab personnel. This st...

[ 2 ] - بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D در مبتلایان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و احتمال خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در این افراد

زمینه و هدف: ژیاردیازیس یک بیماری انگلی ایجاد توسط ژیاردیا لامبلیا است که باعث سوء جذب ویتامین Dشده و کمبود این ویتامین احتمال ابتلا به دیابت نوع2 را افزایش می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ژیاردیازیس مزمن بر وضعیت ویتامینD و خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در بیماران صورت پذیرفت. روش بررسی: در مطالعه مورد شاهدی(Case-Control) حاضر تعداد 60 نفراز مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان های آ...

[ 3 ] - تشخیص آنتی ژن های لیشمانیا اینفنتوم در ادرار با استفاده از روش KAtex و مقایسه آن با روش های سرولوژی

  چکیده   زمینه و هدف: لیشمانیوز احشایی حداقل در سه استان اردبیل، فارس و آذربایجان شرقی به صورت اندمیک وجود دارد. بیماری در کشور ما از نوع مدیترانه ای بوده و بیشتر کودکان را گرفتار می سازد . بنابراین تشخیص اولیه و درمان به موقع بیماری می تواند از مرگ و م ی ر بالای آن (95 درصد) جلوگیری نماید. به دلیل تهاجمی بودن روش بیوپسی از مغز استخوان و طحال و محدودیت سایر روش ها، تلاشهای زیادی صورت گرفته تا ...

[ 4 ] - An Epidemiological Study on the Status of Hydatid cyst in Surgical Patients in Golestan Hospital of Ahwaz During 2002-2011

Background and Aims: Hydatidosis is one of the most important zoonotic parasitic diseases. Hydatidosis is endemic in Iran and is the cause of hospitalization of almost 1% of patients in surgical wards. The purpose of this study is to examine the epidemiologic status of hydatid cyst in patients undergoing surgery in Golestan hospital of Ahvaz during 2002-2011 using archived files of the patients...

[ 5 ] - Spermatogonia apoptosis induction as a possible mechanism of Toxoplasma gondii induced male infertility

Objective(s): The protozoan Toxoplasma gondii as an intracellular protozoan is widely prevalent in humans and animals. Infection generally occurs through consuming food contaminated with oocysts and tissue cysts from undercooked meat. The parasite is carried in sexual fluids like semen but there is little information about the effect of T. gondii on the male reproducti...