محمودی, مریم

[ 1 ] - تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی

زمینه و هدف: نوجوانی مرحله مهمی از تحول هر فرد است و امروزه توجه ویژه ­ای در پژوهش­ های مختلف به این دوره می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر برنامه آموزشی تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس‌آزمون تک گروهی است. روش نمونه‌گیری به‌ صورت در دسترس و شامل 40 نفر از مادران دانش ­آموزان مدارس غیرانتفاعی شه...

نویسندگان همکار