× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد رضا جلیلی قاضی زاده

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

[ 1 ] - تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب شهری مشهد

یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران مدیریت مصرف آب است که از سال 1389 به مرحله اجرا درآمده است. علیرغم اهمیت این قانون، ارزیابی تأثیرات آن، به‌ویژه درباره کاهش مصرف آب در شبکه‌های شهری به‌ندرت گزارش شده است. در این پژوهش، اثرات اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب در شبکه توزیع شهر مشهد برای کاربری‌های مختلف بررسی شده است. به این منظور، داده‌های تولید و مصرف آب ا...

[ 2 ] - تأثیر ماند آب در لوله‌ها و مخازن ساختمان‌های مسکونی بر کیفیت آب شرب (مطالعه موردی : مناطقی از شهر تهران)

کیفیت آب در شبکه‌های توزیع معمولاً به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد اما بررسی کیفیت آب در لوله‌ها و مخازن داخل ساختمان‌ها به ندرت انجام می‌شود. در این مقاله، تغییرات کیفی آب آشامیدنی به‌علت راکد ماندن در لوله‌ها و مخازن داخل ساختمان‌های مسکونی، مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر به‌منظور انجام آزمایش شمارش باکتری‌های هتروتروف، از 25 ساختمان در شهر تهران که 11 مورد از آنها دارای مخزن بودند، نم...

[ 3 ] - استقرار بهینه نواحی مجزا در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تئوری گراف

برای بهره‌برداری بهتر از شبکه‌های توزیع آب توصیه می‌شود که شبکه‌های موجود به نواحی مجزا تبدیل شود. به‌دلیل پیچیدگی شبکه‌های قدیمی، تبدیل این شبکه‌ها به نواحی مجزا، پرهزینه و حساس است. در پژوهش حاضر مدلی ارائه شد که با استفاده از تئوری گراف و نرم‌افزار شبیه‌سازی هیدرولیکی EPANET، تبدیل شبکه‌های قدیمی به نواحی مجزا را به‌صورت بهینه انجام می‌دهد، به‌صورتی ...

[ 4 ] - تحلیل اقتصادی مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب

مدیریت فشار یکی از مؤثرترین روش‌های مدیریت نشت در شبکه‌های توزیع آب است که علاوه بر کاهش نشت، مزایای بسیاری برای شرکت‌های آب و فاضلاب دارد. هدف از این پژوهش تحلیل اقتصادی مدیریت فشار از طریق تحلیل جامع سود- هزینه با در نظر گرفتن جوانب مختلف اجرای مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب است. به این منظور یک مدل ریاضی برای ارزیابی سود حاصل از اجرای مدیریت فشار بر کاهش نشت، شکستگی‌ها، نشت‌یابی فع...