× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

احسان یوسفی خوش قلب

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

تشخیص داده‌‌‌های نویز(پرت یا غیرعادی) از داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب در مرحله آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها برای دستیابی به داده‌های تاریخی قابل اعتماد انجام می‌گیرد؛ که در بهبود روش‌های ارزیابی و مدیریت نشت و بهره‌برداری مؤثر از شبکه، مهم و ضروری است. هدف از ارائه این مقاله توسعه یک متدولوژی جدید بر مبنای روش‌های یادگیری بدون نظارت، جهت شناسایی داده‌های پرت یا غیرعادی در یک مجموعه دا...

[ 2 ] - تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

یکی از وظایف اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب در حوزه بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب، مدیریت و کنترل نشت از شبکه می‌باشد. در این راستا کنترل فعال نشت یکی از استراتژی‌های اصلی در کاهش نشت و دستیابی به سطح اقتصادی نشت می‌باشد. در این مقاله، یک متدولوژی کاربردی به منظور تعیین سطح اقتصادی نشت توسعه یافت که شامل مراحل تعیین نقاط اندازه‌گیری فشار و نرخ جریان، جمع‌آوری داده‌های میدانی و داده‌های هزینه‌ای م...

[ 3 ] - تحلیل اقتصادی مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب

مدیریت فشار یکی از مؤثرترین روش‌های مدیریت نشت در شبکه‌های توزیع آب است که علاوه بر کاهش نشت، مزایای بسیاری برای شرکت‌های آب و فاضلاب دارد. هدف از این پژوهش تحلیل اقتصادی مدیریت فشار از طریق تحلیل جامع سود- هزینه با در نظر گرفتن جوانب مختلف اجرای مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب است. به این منظور یک مدل ریاضی برای ارزیابی سود حاصل از اجرای مدیریت فشار بر کاهش نشت، شکستگی‌ها، نشت‌یابی فع...