الهام قاسمی فر

کارشناس ارشد کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی.دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران (نویسنده مسئول)

[ 1 ] - تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر

پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبه‌های زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد ش...

نویسندگان همکار