ناصرپور, سمیه

[ 1 ] - شناسایی الگوهای سینوپتیکیِ بارش‌ های سیل خیزِ غرب ایران

Precipitation is not only a critical process in global hydrologic cycle but also an important indicator of climate change (Fu et al.,2016). Precipitation is a key factor of the global water cycle and affects all aspects of human life. Because of its great importance and its high spatial and temporal variability (Thies and Bendix.,2011). Climate change is caused many extreme climatic occurrences...

[ 2 ] - تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر

پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبه‌های زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد ش...

[ 3 ] - پهنه بندی اقلیمی ناحیه زاگرس

ناحیه‌بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله اهمیت آن در کشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می‌باشد. اقلیم هر منطقه نتیجه‌ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط حاکم هستند. در این مقاله ناحیه‌بندی بر اساس میانگین ماهانه دما و بارش در 16ایستگاه سینوپتیک منطقه زاگرس که دارای کامل‌ترین آمار از بدو تأسیس تا سال2005 بودند با استفاده از 4 روش تحلیل مؤ...