وحید محمدی

.

[ 1 ] - بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید

کلی باسیلوز یکی از بیماری های مهم صنعت طیور است. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، مهم‌ترین روش درمانی و کنترلی این بیماری است. یکی از نکات اساسی در انتخاب دارو، بررسی حساسیت باکتری جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک مصرفی است. در این مطالعه مقاومت فنوتیپی تعداد 44 جدایه باکتری از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه با نشانه های کلی سپتی سمی نسبت به آنتی بیوتیک سولفادیازین به روش انتشار در دیسک و مقاومت ژنوتیپی آن...

[ 2 ] - The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes.

Objective: Busulfan(Bus) is a chemotherapy drug that is widely used for cancer treatment. The protective effect of CoQ10 evaluated on testis and sperm parameters after busulfan treatment. Design: Experimental Study Animals: Thirty tow adult male Wistar rats Procedures: In this experimental study 32 adult male Wistar rats have randomly divided into four groups: Control group ...