محمدرضا سائری

گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد

[ 1 ] - ارزیابی پوشش‌های کامپوزیتی نانو ساختار Al2O3-TiO2 سنتز شده از طریق فرآیند الکتروفورتیک

در تحقیق حاضر، نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط‌ های الکلی مختلف از جمله الکترولیت‌ های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه‌ های فولادی با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک (Electrophoretic) پوشش داده شدند. عملیات پوشش‌ دهی در ولتاژهای مختلفی انجام شد، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانه‌ زنی و کیفیت سطحی پوشش‌ ها استفاده گردید. از میکروسکوپ نوری ب...