بهروز شایق بروجنی

استادیار، دانشگاه شهرکرد، ایران

[ 1 ] - تأثیر سرعت چرخش ابزار بر خواص مکانیکی و رفتار خوردگی اتصال غیرهمجنس آلیاژ آلومینیوم 5083 و تیتانیوم خالص تجاری به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

در این مقاله، تأثیر سرعت چرخش ابزار بر روی خواص مکانیکی و خوردگی اتصال تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژ آلومینیوم 5083، به روش همزن اصطکاکی، بررسی شده است. ابتدا با جوشکاری‌های مقدماتی محدوده پارامترهای لازم برای دستیابی به اتصال مناسب بدست آمده و سپس با تغییر سرعت چرخش ابزار، خواص مکانیکی و خوردگی نواحی متأثر از حرارت، ناحیة جوش و سطح مقطع جوش به کمک آزمون پلاریزاسیون تافل و روش طیف‌نگاری امپدانس ا...

[ 2 ] - اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) بر رفتار خوردگی مس خالص

عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(SMAT) یکی از روش‌های اصلاح سطح است که دستیابی به یک لایه نانوساختار در مواد درشت‌ دانه را ممکن می‌سازد. در این روش، اصلاح ساختار سطح بوسیله تغییر شکل پلاستیکی شدید صورت می‌پذیرد. در این پژوهش تاثیر SMAT روی مقاومت به خوردگی مس خالص مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 4 عدد نمونه از فلز مس خالص بصورت قرص‌هایی تهیه و توسط دستگاه عملیات مکانیکی تدریجی با فرکانس ارتعاش 50 هر...

[ 3 ] - The effect of saccharin on microstructure and corrosion behavior of nanocrystalline nickel thin films in alkaline solution

In this study the effect of crystallite size reduction and microstructure on the electrochemical corrosion behavior of nanocrystalline nickel (NC Ni) were investigated using Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements in 10 wt.% NaOH. NC Ni coatings were produced by direct current electrodeposition using chloride baths in presence and absence of saccharin as...

[ 4 ] - Investigation of corrosion behavior of galvanized mild steel by improved Zn acidic bath, containing nano-ZnO particles

In this study, nano-ZnO particles were deposited on mild steel sheets from an acidic zinc bath. These particles were synthesized by using an auto combustion technique. The effect of concentration of nano- ZnO particles on the corrosion behavior of depositions was investigated. The results of salt spray tests and electrochemical measurements showed that corrosion resistance is improved by additi...

[ 5 ] - Design and investigation of TiO2 –SiO2 thin films on AISI 316L stainless steel for tribological properties and corrosion protection

The TiO2–SiO2 thin films were deposited on AISI 316L stainless steel via sol-gel method. Then, the effect of the added amount of SiO2 on the structure, morphology and mechanical properties of the films and corrosion behavior of AISI 316L stainless steel substrate were investigated. So, X-ray diffraction, field-emission scanning electron microscopy, atomic force microscopy, depth-sensing indenta...

[ 6 ] - بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن

در این پژوهش نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط‌های الکلی مختلف از جمله الکترولیت‌های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه‌های فولادی St12 با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک پوشش داده شده و عملیات پوشش­دهی در ولتاژهای مختلفی انجام شده، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانه­زنی و کیفیت سطحی پوشش‌ها استفاده گردیده است. در آزمون اندازه­گیری وزن پوشش نشان...

[ 7 ] - ارزیابی پوشش‌های کامپوزیتی نانو ساختار Al2O3-TiO2 سنتز شده از طریق فرآیند الکتروفورتیک

در تحقیق حاضر، نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط‌ های الکلی مختلف از جمله الکترولیت‌ های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه‌ های فولادی با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک (Electrophoretic) پوشش داده شدند. عملیات پوشش‌ دهی در ولتاژهای مختلفی انجام شد، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانه‌ زنی و کیفیت سطحی پوشش‌ ها استفاده گردید. از میکروسکوپ نوری ب...

[ 8 ] - بررسی رفتار خوردگی لایه‌های نانوبلوری نیکل ایجاد شده به روش عملیات مکانیکی تدریجی سطحی (SMAT) در محلول‌های قلیایی

در این پژوهش، مقاومت به خوردگی لایه­های نانوبلوری نیکل ایجاد شده به روش عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(SMAT) در محلول 10% هیدروکسید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخصه­یابی لایه­های نانوبلوری نیکل ایجاد شده از آزمون­های پراش پرتو  X (XRD)، میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM)، میکروسکوپی نوری و آزمون زبری­سنجی استفاده شد.. الگوهای XRD نشان دادند با گذشت زمان از شدت قله­ها کاسته و قله­ها ...

[ 9 ] - تاثیر فرآیند فعال‫سازی مذاب با اعمال کرنش بر رفتار خوردگی آندهای فداشونده پایه آلومینیمی Al-Zn-In

فرآیند فعال‫سازی مذاب با اعمال کرنش (SIMA) یکی از فرآیندهای شکل‌دهی نیمه جامد در تولید قطعات با ساختار غیردندریتی می‫باشد. در پژوهش حاضر اثر فرآیند SIMA بر ریزساختار و رفتار خوردگی آند فدا شونده Al-Zn-In مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با اعمال فشار تک‌محوری، تاثیر متغیر کار سرد در محدوده 40-10 درصد بر ریزساختار نیمه جامد آلیاژ Al-Zn-In در دمای محیط بررسی شد. عملیات حرارتی نیمه جامد در محدود...

[ 10 ] - Kinetic Study of Electrochemical Deposition of Nickel from Chloride Baths in the Presence of Saccharin

Nickel is an essential engineering material and electrodeposited Ni has been widely used in many fields to improve surface finishing, corrosion resistance and wear properties. The kinetics of electrochemical deposition of nickel from chloride baths in the presence and absence of saccharin on the copper substrate was investigated by applying cyclic voltammetry and chronoamperometry measureme...