رضا ابراهیمی کهریزسنگی

استاد،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

[ 1 ] - تأثیر سرعت چرخش ابزار بر خواص مکانیکی و رفتار خوردگی اتصال غیرهمجنس آلیاژ آلومینیوم 5083 و تیتانیوم خالص تجاری به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

در این مقاله، تأثیر سرعت چرخش ابزار بر روی خواص مکانیکی و خوردگی اتصال تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژ آلومینیوم 5083، به روش همزن اصطکاکی، بررسی شده است. ابتدا با جوشکاری‌های مقدماتی محدوده پارامترهای لازم برای دستیابی به اتصال مناسب بدست آمده و سپس با تغییر سرعت چرخش ابزار، خواص مکانیکی و خوردگی نواحی متأثر از حرارت، ناحیة جوش و سطح مقطع جوش به کمک آزمون پلاریزاسیون تافل و روش طیف‌نگاری امپدانس ا...

[ 2 ] - بررسی رفتار سینتیکی اکسیداسیون ایزوترم دمای بالای پوشش های MCrAlY اعمال شده به روش HVOF

امروزه در صنایع نیروگاهی به خصوص توربین های گازی از سوپرآلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ و اکسیداسیون دما بالا استفاده می شود. این سوپرآلیاژها مقاومت خوبی در مقابل حمله و ورود گازهای داغ و نرمه خاکستر ناشی از احتراق سوختی و هم چنین خوردگی های اتمسفری از خود نشان می دهند. به همین دلیل استفاده از این سوپرآلیاژها در صنایع نیروگاهی امروزه مورد توجه بساری قرار دارند. از طرفی پوشش دهی پاشش حرارتی به روی ...

[ 3 ] - Model-Fitting Approach to Kinetic Analysis of Non-Isothermal Oxidation of Molybdenite

The kinetics of molybdenite oxidation was studied by non-isothermal TGA-DTA with heating rate 5 ºC.min-1.The model-fitting kinetic approach applied to TGA data .The Coats-Redfern method used for model fitting. The popular model-fitting gives excellent fit for non-isothermal data in chemically controlled regime. The apparent activation energy was determined to be about 34.2 kcalmo...

[ 4 ] - بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال

سنتز تک� مرحله?ای میکروکره?های TiO2/C به روش سولوترمال و استفاده از تیتانیوم?تتراکلرید و گلوکز به ترتیب به عنوان پیش?ماده های تیتانیوم ?دی?اکسید و کربن در حلال اتانول گزارش می?شود. مورفولوژی و اندازه میکروکره?ها متاثر از پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4� مطالعه و شرایط بهینه جهت سنتز آن?ها تعیین گردید. آنالیز فازی، بررسی ریزساختار و مورفولوژی نمونه?ها با استفاده از روش?های پراش پرتو ایکس (XRD)...