اکبر سلیمی

-

[ 1 ] - بررسی عوامل مؤثربر ارتکاب جرائم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان بین سال‌های 1390 تا 1395

زمینه و هدف: از آنجا که جرائم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرائم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

[ 2 ] - بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان

زمینه و هدف: از آنجا که جرایم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرابم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

[ 3 ] - ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین پلیس محسوب می‌گردد و به اشکال مختلفی قابلیت تحقق دارد. از طرفی ناجا یکی از سازمان‌هایی است که قریب به20 سال سابقه ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلانتری‌ها را با هدف اجرای عدالت ترمیمی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد ناجا در حوزه عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها در شهر تهران انجام شده است. روش‌شنا...