محمدعلی تربتی

استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

[ 1 ] - کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی (مقاله مروری)

روغن‌ها و چربی‌ها دارای کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی و تولید محصولات و فرآورده‌هایی غذایی  هستند. به‌دلیل اهمیت اقتصادی آن‌ها گاهی افراد سودجو برای کسب درآمد بیشتر به تقلب‌های مختلف دست می‌زنند. در روغن‌ها، تقلب‌ها به دو صورت مخلوط کردن روغن‌های دارای ارزش اقتصادی بالا با انواع ارزان‌تر و یا تقلب به‌صورت اشتباه در اطلاع‌رسانی برچسب از لحاظ منشأ جغرافیایی، نوع واریته و روش تولید هستند. در سا...