زهره مهماندوست

دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

[ 1 ] - بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی در سال‮های اخیر به‮طور فزاینده‮ای در برنامه‮های مرتبط با توسعۀ حرفه‮ای معلمان مورد توجه قرار گرفته است. سواد سنجش و ارزشیابی می‮تواند به معلمان و دانش‮آموزان در درک نقش اساسی ارزشیابی در محیط کلاس کمک بسزایی کند، به‮کارگیری سنجش و ارزشیابی معنادار و پیوسته، نه تنها برای معلمان و دانش‮آموزان، بلکه برای تمامی فعالان عرصۀ آموزش لازم و مفید است. ضعف آموزشی معلما...

نویسندگان همکار