وحیده رضایی

دانشکده ریاضی - واحد یاسوج - دانشگاه آزاد اسلامی - یاسوج|باشگاه پژوهشگران و نخبگان - واحد یاسوج - دانشگاه آزاد اسلامی - یاسوج

[ 1 ] - ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا

بسیاری از مسائل بهینه‌سازی در دنیای واقعی پویا می‌باشند. در این مسائل بهینه سراسری و بهینه‌های محلی در طول زمان تغییر می‌کنند. نشان داده‌شده که استفاده از الگوریتم‌های یادگیر تقلید از طبیعت برای مواجهه با این مسائل مناسب هستند. در میان الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی برای محیط‌های پویا در سال‌های اخیر الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی ...

[ 2 ] - ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی

Due to ever-increasing information expansion and existing huge amount of unstructured documents, usage of keywords plays a very important role in information retrieval. Because of a manually-extraction of keywords faces various challenges, their automated extraction seems inevitable. In this research, it has been tried to use a thesaurus, (a structured word-net) to automatically extract them. A...