محمدباقر منصورزاده

دانشجوی دکترا علوم سیاسی

[ 1 ] - تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

ارتقا و تعالی و پیشرفت هر سازمان و نهادی متکی بر عوامل متعددی می‌باشد، به نظر بسیاری از صاحب‌نظران نیروی انسانی آموزش‌دیده یکی از مهم‌ترین این عوامل می‌باشد. حوزه‌های علمیه در کشور، به‌رغم تأثیرگذاری‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون کماکان از نظر داشتن نیروی انسانی مکفی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌باشند. این پژوهش بر آن است که با نگاهی آمارگونه ضمن اثبات این محدودیت در حال حاضر، نشان دهد که ع...

[ 2 ] - بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی

عدالت از مفاهیم اساسی و بنیادین در اندیشه سیاسی و شیوه حکومت گری، به عنوان آرمانی بشری همواره مورد توجه و تأمل منظومه‌های فکری و اندیشمندان گوناگون بوده است.هدف پژوهش حاضر این است که مروری اجمالی بر سیر تحول مفهومی عدالت در چند خاستگاه اندیشه‌ای تاثیرگذار درطول تاریخ انداخته و ضمن بررسی و تبیین جایگاه آن در دو اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی، نظرات و دیدگاه‌های برخی از صاحب نظران هرکدام از این...

نویسندگان همکار