حیدری, مصطفی

دانشگاه صنعتی شریف

[ 1 ] - بررسی عملکرد گمرکی منطقه‌ ویژه شهید رجایی

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به‌شمار می‌روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل‌علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می‌روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر ن...

[ 2 ] - رابطه صادرات و عملکرد بنگاه‌ «شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران» شهریور 1397

در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه‌های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه‌ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه‌هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می‌کنند؟ (3) بنگاه‌های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان مم...

نویسندگان همکار