اسفندیاری, مرضیه

پژوهشکده پولی و بانکی

[ 1 ] - سپر سرمایه قانونی بانک‌ها و چرخه‌های تجاری

با توجه به نقش رفتار چرخه‌ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی، در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه‌های بانکی، بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره ۴:۱۳۹۳-۱:۱۳۸۶  به‌صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه‌ای آن در مقایسه با چرخه‌ تجاری ارزیابی می‌شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصو...

نویسندگان همکار