خوشنود, زهرا

[ 1 ] - ارزیابی فضای کسب‌و‌کار بانکی با تأکید بر محیط قانونی و مقرراتی در ایران

قوانین و مقررات با تنظیم روابط حاکم بر اجزای فعال در هر یک از محیط‌های اقتصادی، از جمله نظام بانکی، نقش مؤثری بر فضای کسب‌وکار ذیربط ایفا می‌کند. در نظام بانکی نیز بانک‌ مرکزی با طراحی مقررات مختلف، به‌ویژه بخشنامه‌های نظارتی، گستره ابعاد مختلف فعالیت بانک‌ها و روابط بین آنها را به تصویر می‌کشد. از آنجا که در عرصه بین‌المللی کمیته بال الگویی را در قالب برنامه ارزیابی مالی برای نظارت مؤثر بانک...

[ 2 ] - رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه‎ی اقتصادی، تاکنون به رویکرد‌های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه‌ی کمیته‎ی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه‌ی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل‎گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه‌ی کمیته...

[ 3 ] - Low Statutory Power of the Central Bank of Islamic Republic of Iran

Once the responsibilities of central bank increases, developing good governance for achieving its different aims to satisfy the required statutory power becomes more complicated. In the case of the central bank of Islamic republic of Iran - as monetary policymaker and supervisor-this issue is valid as well. Considering the necessity of independency, accountability, and transparency for developi...

[ 4 ] - سپر سرمایه قانونی بانک‌ها و چرخه‌های تجاری

با توجه به نقش رفتار چرخه‌ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی، در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه‌های بانکی، بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره ۴:۱۳۹۳-۱:۱۳۸۶  به‌صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه‌ای آن در مقایسه با چرخه‌ تجاری ارزیابی می‌شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصو...

[ 5 ] - جدول پیشنهادی تعهدات خاص خدمات بانکی ایران در سازمان جهانی تجارت

مهم‎ترین اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت در زمینه‎ی تجارت خدمات و از جمله خدمات بانکداری در موافقت‎نامه‎ی عمومی تجارت خدمات (گاتس) تبیین شده‎اند. براساس این موافقت‌نامه، کشورها هنگام الحاق به سازمان می‎توانند با توجه به شرایط خاص حقوقی و اقتصادی خود به آزادسازی تجارت اقدام نمایند. از این رو کشورها موظفند تعهدات خود ذیل موافقت‎نامه‎ی گاتس را در قالب جدول تعهدات خاص به سازمان ارائه دهند. ایران نی...

[ 6 ] - تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گذر از سلامت بانکی به ثبات مالی

هرچند هدف از طراحی توافق‌نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاماً بیانگر تأمین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده‌سازی این توافق‌نامه، تاکنون میزان تأمین ثبات مالی از طریق الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت‌های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مسئله از طریق سازوکا...

[ 7 ] - ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در مقایسه با رهنمودهای بین‌المللی جدید مدیریت ریسک نقدینگی

تجربه بحران اخیر تایید‌کننده عدم توجه کافی مدیران بانکی به مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. از این رو حتی قبل از شکل‌گیری این بحران، مقررات‌گذاران بین‌المللی شروع به طراحی رهنمودهای جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی کردند. این رهنمودها منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی در تنظیم رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی در کشورهای مختلف شد. از این رو رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دق...

[ 8 ] - نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف‌های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین‌المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده‌سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته‌اند. از این‌رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی ...

[ 9 ] - Banks Credit Risk, with Emphasis on Audit Report of Legal Customers

 The increasingly expansion credit risk in the form of non-current debts reduces the bank's financial ability to provide facilities and profitability, and could ends up in monetary & financial crisis through its externalities from banking sector to other economic sectors. Therefore, controlling this risk by focusing on the factors that influence its creation is important. Although various varia...

[ 10 ] - شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب­تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم­های تجزیه و تحلیل مولفه­های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه­ها، از شبکه­های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه­ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال‌های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خ...