جعفر عبادی

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

[ 1 ] - آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت

امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات...

[ 2 ] - اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

چکیده هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به‌کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه‌ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال‌های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می‌دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک‌آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. همچنین متوسط مارک‌آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی ن...

[ 3 ] - ویژگی‌های نیروی کار و نقش آن‌ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)

چکیده با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی‌های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته‌ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه‌های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت‌دهی آن عو...

[ 4 ] - تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی)

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم‌یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می‌باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است.یافته‌های این تحقیق بیان...

[ 5 ] - اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

این مسئله که آیا توسعه تأثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال‌های اخیر بوده است. ما دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه‌ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تأثیر توسعه بر دموکراسی می‌پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو[1] و همکارانش و انگلهارات و ولزل[2] متمرکز می‌نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده‌اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که ...

[ 6 ] - Evaluation of Technological Changes’ Impact on Scarcity of Minerals by a Value Chain Approach: Introducing a Conceptual Model

Adopting a policy and deciding on long-term investment in the mining industry by a government orprivate sector actors depends strongly on the ability to predict the scarcity of mineral reserves. Changein scarcity of mineral reserves is a function of several technological and non-technological factors.Among them, change in technology is the most significant factor affecting scarcity. This paper ...

[ 7 ] - بررسی مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران

One of the main issues and challenges of managing health care system in Iran, is the issue of inequities in access to health services. Theoretical studies and empirical evidences indicate that implementation of the referral system and family physician plan is one of the main strategies to overcome inequity in the health and appropriate using of scarce resources in this area. But for successful ...

[ 8 ] - آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟

In recent years, some intellectuals have stated that democracy is not suitable for developing countries as it decreases their economic growth. They hold that dictatorship states can better plan for the benefit of their nations because they are free from the pressure of voters. This article explains two reasons to reject the mentioned claim. First, the definition of development has undergone cha...

[ 9 ] - استخراج ترجیحات و مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت ورود به طرح پزشک خانواده

Introduction: Given the role of general practitioners in the family physician plan, it is important for policy makers and planners to know the factors influencing GP's decision to enter this plan. The purpose of this research is to extract preferences and factors affecting the decision of the physicians working in health– treatment centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences. ...

[ 10 ] - انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت­های یکپارچه عمودیو به­طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه‌کننده­ خدمات در محدوده­ ارائه­ خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده­فروشی برق بود، می­شد. ضرورت توسعه­ عملکرد کارا که نتیجه­ گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش‌های زیر­بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده­ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق ر...

[ 11 ] - شناسایی و ارزش گذاری عوامل موثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته

با وجود موفقیت‏های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص‏های بهداشتی طی دو دهة گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم‏ بی‏عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک‏ خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف‌ساختن بی‏عدالتی‏ها در حوزة سلامت و استفادة مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اج...

[ 12 ] - مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

با توجه به فقدان توضیحی همه‌جانبه دربارة عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق‌نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقالة حاضر با تکمیل حلقه‌های مفقودة فرضیة آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره‌وری فراهم می‌کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریة آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیک...

[ 13 ] - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله

اقتصاد هزینه‎ی مبادله‎ی ویلیامسون یک نظریه‌ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام‌های عمودی در بنگاه‌ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه‎ی انتخاب عمومی (یا نظریه‎ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می‌کند. کاربرد اقتصا...

[ 14 ] - الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست‌های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه‌سازی مونت کارلویی الگو می‌پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می‌رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه‌گاه‌های برازنده‌ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله‌ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تول...

[ 15 ] - اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

اقتصاد، علمی ‌است که در آن سنت‎های فکری متعددی ظهور، تعالی و افول کرده‌اند. سنت‎هایی که هر یک داعیه‎ی نظریه‎ی اقتصادی را در سر پرورانده‌اند. در میان سنت‎های فکری مختلف، در پی انقلاب مارژینالیستی، سنتی ظهور یافت که توسط وبلن اقتصاد نئوکلاسیک نام گرفت و بعدها از آن با عنوان اقتصاد ارتدکس یاد شد. در کنار واژه‎ی ارتدکس، واژه دیگری نیز استفاده می‌شود که تا حدودی ابهام آور بوده و یکی از اهداف اصلی ...

[ 16 ] - رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه‎ی اقتصادی، تاکنون به رویکرد‌های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه‌ی کمیته‎ی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه‌ی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل‎گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه‌ی کمیته...

[ 17 ] - طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌پذیرد. حجم بهینه‌ی مداخله‌ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست‎ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده‌ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل‌های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه‌ریزی غیرخطی پ...

[ 18 ] - مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی)

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی‌ها پرداخته شده است و به‌عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی‌ها به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده ‌است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و ک...

[ 19 ] - هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطة مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانة دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخت...

[ 20 ] - بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی

هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة خصوصی و دولتی در دورة زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمة ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ت...

[ 21 ] - بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

بازارهای اینترنتی هم‎چون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‎شوند. فروشندگان با هزینه‎های کم‎تر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف‎کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان‎تر را تجربه می‏کنند. به این‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگی‏های خاصی در اینترنت وجود دارند، که می‎توانند ا...

[ 24 ] - مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟

The question of precedence of market economy over democracy (or vice versa) has always been a challenging problem in the domain of political economy. This paper tries to study view points of those advocating the market mechanism precedence to democracy, the proponents of Critical Historical Juncture theory, as well as followers of democracy precedence to market mechanism. The findings of this...

[ 25 ] - منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی

Recently, institutional explanations have turned into the ruling ones to expound the causes of resource curse. From among the institutional approaches, this article picks out the theory of North and his colleagues, who believe that the underlying challenge of economic growth in countries is not confined to the quality of one or several certain institutions and that it could be explained by the ...

[ 26 ] - اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی

آنچه در چند دهه اخیر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سرمایه انسانی و تأثیری است که این متغیر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌گذارد. در دهه اخیر به نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان و نقش آن در رشد اقتصادی توجه جدی شده است. هدف این پژوهش نشان دادن اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بود که با به‌کارگیری مدلهای آماری...

[ 27 ] - نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

تئوری جست‌وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به‌صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست‌وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ‌های‌ ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه‌های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال ...

[ 28 ] - نوع‌شناختی تشابه و قابل پیش‌بینی بودن بحران مالی سال 1391 بر مبنای بحران‌های پیشین اقتصاد ایران

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته همواره با تلاطم‌های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم‌ها در برهه‌های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران‌های مالی در کشورتبدیل شده‌اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع‌شده در سال1391 مشابه بحران‌های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران‌های گذشته قابل پیش‌بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام‌شد...

[ 29 ] - اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

چکیده هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به‌کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه‌ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال‌های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می‌دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک‌آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. همچنین متوسط مارک‌آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی ن...

[ 30 ] - Effect of Exchange Rate Change Shocks on Systemic Risk Index Among Mutual Funds 

Financial stability is amongst the issues that have been increasingly considered over the past two decades. Today, money and capital markets play a substantial role in the development of societies, but at the same time, this development will be problematic if it is not accompanied by a program, control, and supervision. The main reason is that, due to the correlation between the real and financ...

[ 31 ] - A Proposed Mechanism for the Iranian Model of Kidney Donation (A Comparison of the Iranian and Roth’s Models)

Optimal resource allocation by means of the price mechanism is one of the main duties of the economics. Optimum allocation is sometimes realized not through the price mechanism, but via assignment algorithms due to an insufficient number of agents on either side of the exchange. Facing the same problem, the kidney market may be considered as a type of market failure that calls for market design...

[ 32 ] - Job Finding and Inflow to Unemployment : The Case of Iran

In order to analyze the labor market through search and matching theory, we need deep parameters namely, rate of inflow to the unemployment pool and job-finding rate. In other words, these rates are primary parameters of matching function; hence, estimating these parameters is an essential step for the use of search and matching theory in every economy. In this paper, we estimate these rates of...