داداشی, ایمان

دانشگاه آزاد اسلامی

[ 1 ] - تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وجود حسابرسی داخلی برای تقویت حاکمیت شرکتی، ارتقاء سامانه کنترل داخلی، کمک به مدیریت ریسک راهبردی و اطمینان یابی از شفافیت در گزارشگری در سطح داخلی و برون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری واحد حسابرس داخلی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی می باشد. بدین منظور از داده های 125 شرکت طی سال های 1391 الی 1394 استفاده شده است. تعداد کارکنان، تخصص، دو...

[ 2 ] - ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری

کمیته حسابرسی از اجزای اصلی راهبری شرکت تلقی شده و عاملی تعیین‌کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش می‌دهد. چنانچه مشکلات نمایندگی شدیدتر شود، تئوری نمایندگی پیش‌بینی می‌کند که مدیریت جهت اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به سهامداران، نظارت بالاتری را بر کیفیت صورت‌های مالی، تقاضا خواهد کرد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی ک...

[ 3 ] - تاثیر خوش‮ بینی مدیران بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‮های پذیرفته‮ شده در بورس اوراق بهادار تهران

همزمانی قیمت، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت بوده که در قیمت سهام منعکس گشته؛ لذا با شفافیت رابطه معکوس دارد. خوش‮بینی، یکی از انواع سوءگیری‏های رفتاری مدیران بوده که آنها را از ارزیابی درست شرکت باز می‮دارد. شفافیت اطلاعات تحت تاثیر این ویژگی رفتاری بوده و خوش‏بینی منجر به کاهش کیفیت و محتوای اطلاعاتی افشاها می‏گردد، که به تبع آن همزمانی قیمت افزایش می‏یابد.‬...

[ 4 ] - تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

هدف: مقوله ورشکستگی تنها در انتظار شرکت‌های کوچک و متوسط نبوده و شرکت‏های بزرگ که اغلب شرکت‌‌های متنوعی نیز هستند، از خطر ورشکستگی مصون نمی‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی با تأکید بر راهبرد‌های تمایز و رهبری هزینه است.روش: داده‌های مرتبط با 97 شرکت از 5 صنعت در بازه زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه-گیری تنوع شرکتی از معیار آنتروپی ...

[ 5 ] - محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی

کارایی تصمیمات سرمایه‌گذاری به صحت و درستی اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران بستگی دارد و حسابرسی وسیله‌ای است برای اطمینان از اینکه شرکت‌ها اطلاعات خود را به‌درستی ارائه می‌نمایند. زمانی که یک شرکت با احتمال ورشکستگی قابل توجهی روبرو است، یکی از وظایف اصلی حسابرس هشدار به سرمایه‌گذاران در مورد خطر ورشکستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی محتوی اطلاعاتی گزارش‌های حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی است. بدین م...

[ 6 ] - Stock price prediction using the Chaid rule-based algorithm and particle swarm optimization (pso)

Stock prices in each industry are one of the major issues in the stock market. Given the increasing number of shareholders in the stock market and their attention to the price of different stocks in transactions, the prediction of the stock price trend has become significant. Many people use the share price movement process when com-paring different stocks while investing, and also want to pred...

[ 7 ] - طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارش‌های مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامت‌دهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی‌های خود، اقدام به انتشار گزارش‌های مالی خواناتر و قابل فهم‌تری می‌نمایند. شرکت‌هایی که دارای گزارش‌های خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر ...

[ 8 ] - تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

هدف: پیش‌بینی ارزش شرکت توسط سهام‌داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش‌بینی ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران و سرمایه‌گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گ...

[ 9 ] - Banks Credit Risk, with Emphasis on Audit Report of Legal Customers

 The increasingly expansion credit risk in the form of non-current debts reduces the bank's financial ability to provide facilities and profitability, and could ends up in monetary & financial crisis through its externalities from banking sector to other economic sectors. Therefore, controlling this risk by focusing on the factors that influence its creation is important. Although various varia...

[ 10 ] - شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب­تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم­های تجزیه و تحلیل مولفه­های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه­ها، از شبکه­های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه­ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال‌های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خ...

[ 11 ] - تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از درماندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده‌اند، در فاصله بین سال‌های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش­های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمو...

[ 12 ] - Stock price analysis using machine learning method(Non-sensory-parametric backup regression algorithm in lin-ear and nonlinear mode)

The most common starting point for investors when buying a stock is to look at the trend of price changes. In recent years, different models have been used to predict stock prices by researchers, and since artificial intelligence techniques, including neural networks, genetic algorithms and fuzzy logic, have achieved successful re-sults in solving complex problems; in this regard, more exploita...

[ 13 ] - پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT)

گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش‏بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می‏باشد. احساسات سرمایه‏گذاران تحت تاثیر پدیده‏های روانشناختی، به رفتار افراد جهت می‏بخشند و در بسیاری از مواقع، موجب انحراف افراد از رفتار عقلایی می‏شوند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری روش‏های فراابتکاری جهت پیش‏بینی گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران است. در این پژوهش با استفاده از 97 نسبت مالی مربوط ...